Aktuelle hændelser i og omkring Dansk Selskab for Folkesundhed

Herunder vises løbende nedslag i hændelser i selskabet og dets nærmeste omgivelser.

Maja Bertram som er medlem af Bestyrelsen og kasserer i Dansk Selskab for Folkesundhed har pr. 1/3 2022 fået nyt job.

Efter 12 år på Syddansk Universitet som forsker på Forskningsenheden for Sundhedsfremme og studieleder på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, skal hun nu være studieleder hos UC SYD på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev.

 

Læs mere her: https://www.ucsyd.dk/pressemeddelelser/ny-studieleder-paa-uc-syd

 

Region Nordjylland påbegyndte i 2013 et barmarksprojekt i form af byggeriet af et nyt Aalborg Universitetshospital på i første omgang 170.000 m2, inkl. Serviceby. Visionen for byggeriet er at give et løft til det samlede sundhedsvæsen i Nordjylland og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikkert patientforløb med flere ambulante behandlinger, kortere indlæggelser og flere specialister knyttet til den enkelte patient.

  1. februar tiltrådte jeg i stillingen som aktiveringskoordinator for det nye Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland.

Som aktiveringskoordinator bliver det min opgave at sikre et overblik frem mod udflytningen til ny matrikel i det, der kaldes Hospitalsbyen og koordinere klargøringen af Aalborgs nye universitetshospital samt understøtte aktiveringen af bygningerne, så alt er køreklart og patientsikkert fra dag 1 i de nye rammer.

Da det er et stort og teknisk præget byggeri, skal husets kvalitet og mange kliniske funktioner være grundigt testet og kontrolleret før det kan tages i brug. Det arbejde kommer til at ske i tæt samarbejde med klinikere, Hospitalets Projektafdeling, Teknisk Afdeling samt Digitalisering og IT. I fællesskab får vi tillige til opgave at sikre, at de kritiske flow og arbejdsgange i det nye hus er gennemtestede, inden det nye hospital tager imod den første patient.

Aalborgs nye Universitetshospital vil forventeligt tages i brug første halvår 2024.

Er du blevet nysgerrig på at læse mere om byggeriet, kan du klikke på følgende link: Nyt Aalborg Universitetshospital - NAU - Region Nordjylland (rn.dk)

Svar fra KLs Sundheds- og Ældreudvalg 7. marts 2022

Svar fra Sundhedsministeriet 21. marts 2022

24. februar 2022

ÅBENT BREV TIL

Sundhedsudvalget og Social- og Ældreudvalget/ Folketinget
Sundhedsministeren og Social- og Ældreministeren/Folketinget
KLs Sundheds- og Ældreudvalg
Danske Regioners Sundhedsudvalg

Den udmeldte struktur i den kommende sundhedsaftale omfatter sundhedsklynger centreret om de 21 akutsygehuse. De foreløbige udmeldinger om denne reformering af sundhedsvæsenet, har primært fokus på koordinering af behandlingsforløb, tværsektorielt samarbejde om borgere med kronisk sygdom og flytning af funktioner fra hospital til kommune.

Udgifterne til vores sundhedsvæsen er stigende år for år. Samtidig står Danmark over for en række store og alvorlige folkesundhedsproblemer fx et stigende antal overvægtige, personer med multisygdom og børn og unge med dårlig mental sundhed. De nævnte folkesundhedsproblemer er i mange tilfælde forebyggelige, dvs. at de kan reduceres betydeligt med rette tiltag. Problemerne kan ikke løses med investeringer i supersygehuse og de kommende nærhospitaler, men derimod ved at satse langt mere på forebyggelse og sundhedsfremme. Det er imidlertid uvist, om og hvordan folkesundhedsarbejdet indgår i porteføljen i de kommende sundhedsklynger og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Der er brug for at satse på en forebyggelsesstrategi og ikke udelukkende en behandlingsstrategi, og der er brug for at integrere sundhedsindsatser i områder uden for det traditionelle sundhedsfelt såsom ældrepleje, beskæftigelsesindsats, daginstitutioner og skoler. Der er også brug for klare mål, monitorering og større ambitioner, hvis vi skal sikre befolkningen et langt og produktivt liv, hvor både fysisk, mental og social sundhed prioriteres. Der er mange gevinster at hente ved at prioritere folkesundheden højere - både for den enkelte borger og for samfundet.

Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) vil gerne opfordre til, at folkesundhedsperspektivet, og i særdeleshed sundhedsfremme og forebyggelse inkluderes, når retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet sættes. DSFF vil gerne tilbyde sig som sparringspartner, når det handler om at fremme folkesundheden, ligesom vi gerne vil bidrage til at fremme samarbejdet om dette. Vi står til rådighed og kan bidrage med videnskabeligt og praksisnært input til dialogen og udviklingen af en forhåbentlig fælles indsats for en styrket folkesundhed i Danmark.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Folkesundhed v.

 

Nana Folmann Hempler, bestyrelsesformand – 4073 2591 – nana.folmann.hempler@regionh.dk

Helle Terkildsen Maindal, formand-elect

Pernille Dam Naumann, næstformand

Om Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF)

DSFF er et frivilligt drevet selskab. Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i

samfundet. Selskabet er tværfagligt, og vores ca. 800 medlemmer er professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning inden for folkesundhed. Vores medlemmer omfatter forskere, praktikere og beslutningstagere herunder repræsentanter fra bl.a. universiteter, kommuner, regioner, stat og civilsamfundet. Selskabet afholder hvert år den årlige nationale folkesundhedskonference ’Folkesundhedsdage’. Dertil har selskabet sat flere initiativer i gang blandt andet selskabets nuværende tre GPS’er (God Praksis indenfor folkeSundhed), der opsamler viden om og anbefalinger til tobaksforebyggelse, ensomhed, sundhedskompetence og etnisk lighed i sundhed.

 

Svar fra 

 

Fra 1. februar er jeg tiltrådt som professor i public health humanities.
 
Målet med professoratet er at styrke vidensgrundlaget for effektive interventioner ved at integrere viden og metoder fra den humanistiske videnskabstradition i interventionsudvikling.

Det drejer sig især om indsigter og kompetencer fra filosofi og litteratur men også historie og medievidenskab, der sammen med antropologisk forskning leverer vigtig viden om grundbegreber, værdier, etiske hensyn og den sociale og kulturelle kontekst, som folkesundheden opererer i.

Samtidig åbner det op for nye typer interventioner og for at inddrage nye aktører i folkesundhedsarbejdet som biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner.

Vort mangeårige medlem Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU og i forvejen dr.med. modtog 2. februar 2022 en ny doktortitel, denne gang honoris causa, på det største og ældste universitet i Belgien, KU Leuven.  

Han var indstillet af studenterrådet.

Ceremonien med kapper og sære hatte kan ses her: https://youtu.be/a_Heb88MFXQ

 

Jobskifte fra Gladsaxe Kommune til Alkohol & Samfund

Tirsdag d. 1. juni startede jeg som faglig leder i Alkohol & Samfund.

Alkohol & Samfund er en interesseorganisation, som arbejder for at forandre alkoholkulturen, så færre mennesker får alkoholrelaterede skader og flere med alkoholproblemer får kvalificeret hjælp.

Dermed blev det til et farvel (måske et på gensyn i fremtiden) til det strategiske kommunale sundhedsarbejde efter en periode på 10 år. En periode, hvor der er sket rigtigt meget godt i det danske forebyggelses- og behandlingslandskab. Mon ikke denne positive udvikling vil fortsætte og forhåbentligt med et ekstra blik på alkoholområdet, som ofte ikke får den samme opmærksomhed som øvrige væsentlige risikofaktorer. Det vil jeg i hvert fald arbejde for og støtte op om.

Og dermed også en åben invitation til at tage fat i mig mj@alkohologsamfund.dk, eller besøge os på https://alkohologsamfund.dk/.

Mange hilsner
Michael Jensen, Faglig leder i Alkohol & Samfund