Vedtægter for Dansk Selskab for Folkesundhed

Dansk Selskab for Folkesundhed blev oprettet i 2005 og vedtægterne er løbende blevet justeret.

Nedenfor ses den senest vedtagne udgave.

Ud over vedtægterne har bestyrelsen besluttet at selskabet tilslutter sig WHO´s rammekonvention om tobakskontrol.

§ 1 - Selskabets formål

Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Selskabet skal arbejde for:

 • at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
 • at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse, indenfor området
 • at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper
 • at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulighed eller konstateret sygdom og funktionsevnetab

§ 2 - Medlemskab af selskabet

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed.
Selskabets bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges blandt personlige medlemmer af selskabet.

Stk. 2
Personligt- og organisationsmedlemskab tegnes via selskabets hjemmeside.
Udmeldelse sker ved henvendelse til selskabets administration.
Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3
Organisationer, som kan tilslutte sig selskabets formål, kan optages som organisationsmedlem.
Organisationen udpeger en kontaktperson, som repræsenterer organisationen.

Stk. 4
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingenterne.
Fuldtidsstuderende kan – mod indsendelse af kopi af gyldigt studiekort - ydes en rabat fastsat af generalforsamlingen.

Kontingent og eventuelle andre faste ydelser dækker et kalenderår og opkræves i starten af året.

Nye medlemmer, som meldes ind i andet halvår, betaler halvt kontingent.

Der opnås ikke aldersbetinget kontingentfrihed, men medlemmer, der tidligere har opnået kontingentfrihed, bevarer denne.

Stk. 5
Selskabet er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber efter deres vedtægter.

Stk. 6
Selskabets personlige medlemmer samt organisationernes kontaktpersoner, jf. § 2, stk. 3

 • deltager til reducerede priser i arrangementer afholdt af selskabet, hvortil der opkræves deltagergebyr
 • har mulighed for medlemskab af European Public Health Association (EUPHA)
 • har onlineadgang til Scandinavian Journal of Public Health via login på DSFFs hjemmeside.

Stk. 7
Organisationer, som er medlem af selskabet, kan deltage i selskabets arrangementer med reduceret pris for op til 2 personer.

Stk. 8
Selskabets medlemmer har pligt til at holde selskabet orienteret om relevante adresseforhold:

 • postadresse til brug for opkrævning af kontingent
 • e-mailadresse til brug for øvrig kommunikation. Skal kontingent opkræves hos arbejdsgiver, ligeledes de relevante data til dette f.eks. EAN lokationsnummer.

§ 3 - Fraktioner og interessegrupper

En fraktion/interessegruppe i Dansk Selskab for Folkesundhed er en selvstændig organisatorisk del af DSFF, som udfolder sit virke indenfor DSFF’s formål og vedtægter.

Medlemmer af fraktioner og interessegrupper skal tillige være medlemmer af DSFF.

Stk. 2
En fraktion/interessegruppe indgår skriftlig aftale med bestyrelsen for DSFF om optagelse i DSFF samt om

 • fraktionens/interessegruppens navn og formål
 • kriterier for medlemskab budget, regnskab og administration og evt. supplerende medlemskontingent.

Stk. 3
En fraktion/interessegruppe kan selvstændigt udtale sig til offentligheden uden derved at tegne hele DSFF’s holdning.

§ 4 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes én gang årligt.
Hvis særlige forhold taler for det, kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen gennemføres online.

Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen.

Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på selskabets hjemmeside og udsendes pr. e-mail til alle selskabets medlemmer senest 8 uger, inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3
Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være selskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, så en revideret dagsorden kan udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4
Bestyrelsen fastlægger dagsorden, der dog altid skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af kommende forperson og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 5
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende medlemmer, jf. dog §§ 9 og 10.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Organisationsmedlemmer har en stemme.

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling opslås på selskabets hjemmeside og udsendes pr. e-mail til alle selskabets medlemmer senest 4 uger, inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes.
Hvis særlige forhold taler for det, kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen gennemføres online.

Indkaldelse skal indeholde en dagsorden samt en redegørelse for årsagen til indkaldelsen.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 30 medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse.

Stk. 3
Et forslag, som forkastes på ekstraordinær generalforsamling, kan ikke genfremsættes før næste ordinære generalforsamling

§ 6 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en forperson, en kommende forperson, en næstforperson, en sekretær, en kasserer og yderligere 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling.

Den kommende forperson vælges på generalforsamlingen for to år. Den kommende forperson afløser den siddende forperson efter de to år. Der kan ikke ske genvalg.
Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant for resten af medlemmets valgperiode. Er der ingen suppleanter kan bestyrelsen konstituere et medlem frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Den kommende forperson og 4 ordinære medlemmer er således på valg i lige årstal, og 4 ordinære medlemmer er på valg i ulige årstal.

Forperson og kommende forperson hentes fra videnskabelige miljøer. Næstforpersonen hentes fra praktikerområdet eller det politisk/administrative system.

Stk. 2
Forpersonen tegner selskabet politisk udadtil.
Økonomisk og juridisk tegnes selskabet af forperson og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3
Forpersonen indkalder til møder i bestyrelsen. Møderne kan afholdes som telefon eller videomøder. Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, skal forpersonen indkalde til møde indenfor 2 uger.

Stk. 4
Forperson, kommende forperson, næstforperson, kasserer og sekretær udgør selskabets forretningsudvalg.

Forretningsudvalget disponerer selskabets drift indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer, såvel ideologiske som økonomiske.

Forretningsudvalget kan indkalde ad hoc deltagere til sine møder, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper i forbindelse med selskabets arbejde.
Udvalg benyttes til opgaver af varig eller længerevarende karakter. Arbejdsgrupper til mere afgrænsede opgaver.

Stk. 6
Bestyrelsen indgår aftaler med fraktioner og interessegrupper, jf. § 3.

Stk. 7
Bestyrelsessuppleanter, forpersoner for selskabets udvalg, samt en repræsentant fra hver fraktion deltager almindeligvis som tilforordnede i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan invitere andre medlemmer til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 7 - Offentlige udtalelser m.v.

Selskabet kan fremsætte offentlige udtalelser om folkesundhed og folkesundhedspolitik, give bidrag til arbejdsgrupper, betænkninger m.v.

Sådanne udtalelser og bidrag binder ikke det enkelte medlem af selskabet.

§ 8 - Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet revideres af et professionelt revisionsfirma efter bestyrelsens valg.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger en revisor, som gives mulighed for at bedømme, hvorvidt anvendelsen af midlerne understøtter opfyldelsen af selskabets mål.

Stk. 4
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid gældende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

§ 10 - Ophævelse af selskabet

Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab skal træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf en skal være en ordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger skal stemme for det stillede forslag.

Stk. 2
Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål.
Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 - Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 2. november 2022 efter vedtagelse på ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed den 27. september 2022 og godkendelse på ekstraordinær generalforsamling den 2. november 2022