National konference om sundhed i muskler og led

Dato: 30 maj 2023
By: Frederiksberg

Muskel-skelet lidelser (fx artrose og rygsmerter) vejer tungt i vores sundheds- og
samfundsøkonomi, og koster flest gode leveår i Danmark – samtidig ved vi, at mange patienter ikke
modtager de undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, som der er bedst evidens for. Med
konferencen ønsker vi at stille skarpt på, hvorfor vi i sundhedsvæsenet ofte har vanskeligt ved at
tilbyde den behandling, som evidensen siger er bedst. Vi ønsker derfor at samle kræfterne blandt
både patientforeninger, beslutningstagere, forskere og professionelle, både fra offentlige og private
sektorer, for igennem en række oplæg og fælles debat at få drøftet hvilke fremtidige løsninger vi ser
på problemet.

Læs mere

15. Nationale Rehabiliteringskonference

Dato: 06 juni 2023
By: Fyn

Rehabilitering i Danmark 2023 - Det faglige ildsted

Stærk rehabiliteringsfaglighed – kræver både samarbejde, organisering og ledelse

De næste 3 års rehabiliteringskonferencer har fokus på,hvordan man kommer fra hvidbogsanbefalinger til handling til ændring af praksis. Der hentes bl.a. inspiration fra og til Hvidbogens tænketank. Vi har med den nye definition som både Styrelser, KL, DR, brugere og fagprofessionelle kommitter sig til i Danmark fået et solidt fun-
dament og afsæt for at arbejde med og løfte kvaliteten og fagligheden i rehabilitering.

Rehabilitering er en tværfaglig disciplin, som forudsætter både tværfaglige og monofaglige kompetencer - de såkaldte T-formede kompetencer. Stærk rehabiliteringsfaglighed skabes både gennem uddannelse og gennem de måder, vi arbejder sammen på i hverdagens praksis. Kompetencer styrkes, når vi arbejder sammen i interprofessionelle teams og når vi arbejder sammen på tværs af sektorer og siloer. Samtidig har vi behov for at kunne mødes ved ”det faglige ildsted”, hvor vi kan sparre og supervisere hinanden monofagligt.

Hvordan organiserer og strukturerer vi rehabiliteringsarbejdet, både internt og tværgående, så vi understøtter mono- og tværfaglig udvikling, vidensdeling, forskning og udvikling? Den brændende platform er den demografiske udvikling og presset på velfærdsydelserne, der indirekte udfordrer de rehabiliterende indsatser, samtidig med at vi netop på denne baggrund ser nødvendigheden af forebyggende og rehabiliterende indsatser mere end nogensinde før.

Som medarbejdere og ledere skal vi agere i dette paradoks. Kompleksitet i borgerens rehabiliteringsbehov såvel som kompleksitet i indsatser er et vilkår. Hvordan arbejder og samarbejder vi bedst muligt i denne præmis? Hvordan understøtter vi borgerens rehabilitering bedst muligt i denne nye kontekst?
Vi vil på dagen få mulighed for at høre oplæg i plenum samt arbejde i grupperum inden for emnerne: T-formede kompetencer, Ledelse og organisering, Interdisciplinær læring og samarbejde, Uddannelse/forskning, Kvalitetsstandarder, Civilsamfundets inddragelse og Samfundsøkonomi.

Læs mere

Folkesundhedsdage 2023

Dato: 18 september 2023
By: Nyborg

Folkesundhed i fremtidens bæredygtige samfund

18. - 19. september 2023

Velkendte løsninger passer ikke til de sundhedsudfordringer, vi står overfor i dag – hverken lokalt, nationalt eller internationalt. Vi er nødt til at se på bæredygtighed, forstået som mere end biodiversitet og klimakrise. – Nutidens udfordringer fordrer, at vi interesserer os for, hvordan vores samfund både lokalt og globalt påvirker folkesundheden – og omvendt, og for hvordan vi håndterer disse sammenhænge. Det er vores fokus på dette års folkesundhedsdage.

Vi ved, at de afledte konsekvenser af klimakrisen fører til en lang række sundhedsproblemer. Det er alt lige fra ekstreme vejrsituationer og oversvømmelser, dårlig luftkvalitet og øget forekomst af luftvejslidelser som følge af skovbrande til hjerte-kar-sygdomme og mentale problemer på grund af stress, depressioner, bekymringer og klimaangst.

I fællesskab kan – og vil – vi være med til at gøre en stor og mærkbar forskel. Hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen samt andre dele af vores samfund, kan være afgørende, ligesom vores personlige valg har betydning for, hvor bæredygtigt vores samfund og folkesundhed er.

Vi ønsker med folkesundhedsdagene at skabe en platform for opmærksomhed på og drøftelse af, hvilke valg og skridt vi og vores organisationer kan og bør tage for at sætte en ambitiøs retning for en bedre folkesundhed i fremtidens bæredygtige samfund.

Læs mere