Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Folkesundhed
På grund af COVID-19 afvikles generalforsamlingen online.

Tirsdag den 22. september kl. 14:45

Den ordinære tilmeldingsfrist er udløbet.

Ønsker du at deltage så kontakt administrationen
administration@dsff.dk eller tlf. 7060 5845

Log ind som medlem for at se dagsorden og bilag.

 

 

I forbindelse med Folkesundhedsdage i september holder Dansk Selskab for Folkesundhed generalforsamling.

Selskabet drives af frivillighed. Vi køber os til nogle administrative ydelser, men alle udviklingstiltag og alle strategiske overvejelser foretages af engagerede medlemmer organiseret i udvalg og arbejdsgrupper og med reference til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne leverer faglige indlæg til selskabets nyhedsbreve, de forholder sig til trends i folkesundhedsarbejdet og har blandt andet givet input i forhold til at styrke samarbejdet mellem KL og Danske Regioner. Der udformes jævnligt høringssvar til ministerier og styrelser.

Bestyrelsesformanden vælges - to år før sin tiltrædelse – som kommende formand og er i den egenskab medlem af bestyrelsen i perioden, indtil formandsstolen overtages. Herved undgås at en nyvalgt formand kommer til at starte i et vakuum, hvor man ikke kender selskabets arbejdsgrundlag.

Ud over formand og kommende formand består bestyrelsen af 8 medlemmer, der vælges for 2 år.

4 er på valg hvert år. Desuden 2 suppleanter, som ligeledes vælges på generalforsamlingen. Valgperioden for suppleanter er 1 år, suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Posterne som næstformand, kasserer og sekretær fordeles blandt de 8 ordinære medlemmer af bestyrelsen ved konstituering.

Ud over de nævnte er formændene for selskabets fraktioner og stående udvalg tilforordnet bestyrelsen og deltager almindeligvis i møderne.

Ifølge vedtægterne skal den kommende formand hentes fra de videnskabelige miljøer, og næstformanden skal konstitueres blandt de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra praktikerområdet og/eller det politisk/administrative system.

I år skal der vælges kommende formand, fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Der kræves ikke forudgående anmeldelse. Man skal blot være til stede ved generalforsamlingen, og det er helt legalt at opstille sig selv.

Siddende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, kan genopstille, men indgår i valgproceduren på lige fod med nyopstillede kandidater. Til posten som kommende formand sikrer bestyrelsen sig, at der er mindst en kandidat, men opstilles der flere kandidater til posten, vælger generalforsamlingen frit mellem dem.

Vi opfordrer til, at flest mulige medlemmer engagerer sig i selskabets fremtid og afsætter tid til at deltage i generalforsamlingen og meget gerne overvejer at opstille til bestyrelsen.