Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Folkesundhed
tirsdag den 22. september 2020 kl. 14.45
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:                                   Dagsorden som PDF fil

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Formandsberetning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg

  3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
   A: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne.
   §2: Præcisering af at det er selskabets personlige medlemmer som udgør bestyrelse og udvalg.
   §6, stk. 1 : Præcisering af fremgangsmåde ved indsupplering af bestyrelsesmedlemmer.
   §6, stk. 3 : Legalisering af at bestyrelsesmøder kan holdes som videomøder.
   §6, nyt stk. 4: Indførelse af et forretningsudvalg
   §6, ændring af efterfølgende stk. numre
   §6, stk. 7 (efter nummerændring): Tekstjustering om bestyrelsesmødekredsen - tilpasning til praksis.
   §12 : Tekstændring i forhold til ikrafttræden af de vedtagne ændringer.

   Ændringsforslag som PDF fil

   De ændringer som godkendes af den ordinære generalforsamling skal godkendes på endnu en generalforsamling jf. § 10, hvorfor der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt i løbet af efteråret.

  5. Fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af  kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
   A: Valg af kommende formand. 
   Efter generalforsamlingen fratræder Ulla Toft som formand og Nana Folmann Hempler bliver formand efter 2 år som kommende formand. Den valgte skal være kommende formand i 2 år og træder derefter automatisk ind som formand.

   B: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
   På valg:
   Bjarne Bruun Jensen - genopstiller
   Anne Mette Dons - genopstiller
   Maja Bertram - genopstiller
   Vickie Hayes Kyed

   C: Valg af 2 suppleanter
   På valg:
   Helle Terkildsen Maindal
   Mila Kim

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
   Revisor Birgitte Gade Koefoed - genopstiller
   Revisorsuppleant Henrik Sælan - genopstiller

  8. Eventuelt

Har du forslag, som du mener, at generalforsamlingen skal tage stilling til, skal disse indsendes til administrationen senest 24. august 2020.

I forbindelse med Folkesundhedsdage i september holder Dansk Selskab for Folkesundhed generalforsamling.

Selskabet drives af frivillighed. Vi køber os til nogle administrative ydelser, men alle udviklingstiltag og alle strategiske overvejelser foretages af engagerede medlemmer organiseret i udvalg og arbejdsgrupper og med reference til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne leverer faglige indlæg til selskabets nyhedsbreve, de forholder sig til trends i folkesundhedsarbejdet og har blandt andet givet input i forhold til at styrke samarbejdet mellem KL og Danske Regioner. Der udformes jævnligt høringssvar til ministerier og styrelser.

Bestyrelsesformanden vælges - to år før sin tiltrædelse – som kommende formand og er i den egenskab medlem af bestyrelsen i perioden, indtil formandsstolen overtages. Herved undgås at en nyvalgt formand kommer til at starte i et vakuum, hvor man ikke kender selskabets arbejdsgrundlag.

Ud over formand og kommende formand består bestyrelsen af 8 medlemmer, der vælges for 2 år.

4 er på valg hvert år. Desuden 2 suppleanter, som ligeledes vælges på generalforsamlingen. Valgperioden for suppleanter er 1 år, suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Posterne som næstformand, kasserer og sekretær fordeles blandt de 8 ordinære medlemmer af bestyrelsen ved konstituering.

Ud over de nævnte er formændene for selskabets fraktioner og stående udvalg tilforordnet bestyrelsen og deltager almindeligvis i møderne.

Ifølge vedtægterne skal den kommende formand hentes fra de videnskabelige miljøer, og næstformanden skal konstitueres blandt de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra praktikerområdet og/eller det politisk/administrative system.

I år skal der vælges kommende formand, fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Der kræves ikke forudgående anmeldelse. Man skal blot være til stede ved generalforsamlingen, og det er helt legalt at opstille sig selv.

Siddende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, kan genopstille, men indgår i valgproceduren på lige fod med nyopstillede kandidater. Til posten som kommende formand sikrer bestyrelsen sig, at der er mindst en kandidat, men opstilles der flere kandidater til posten, vælger generalforsamlingen frit mellem dem.

Vi opfordrer til, at flest mulige medlemmer engagerer sig i selskabets fremtid og afsætter tid til at deltage i generalforsamlingen og meget gerne overvejer at opstille til bestyrelsen.