Generalforsamling

Dansk Selskab for Folkesundhed afholder almindeligvis generalforsamling i forbindelse med de årlige Folkesundhedsdage.

Vedtægterne bestemmer bl.a. følgende om generalforsamlinger:

§ 4 - Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes én gang årligt. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen.

Stk. 2

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på selskabets hjemmeside og udsendes pr. e-mail til alle selskabets medlemmer senest 8 uger inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3

Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være selskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, således at en revideret dagsorden kan udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

I forbindelse med Folkesundhedsdage i september holder Dansk Selskab for Folkesundhed generalforsamling.

Selskabet drives af frivillighed. Vi køber os til nogle administrative ydelser, men alle udviklingstiltag og alle strategiske overvejelser foretages af engagerede medlemmer organiseret i udvalg og arbejdsgrupper og med reference til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne leverer faglige indlæg til selskabets nyhedsbreve, de forholder sig til trends i folkesundhedsarbejdet og har blandt andet givet input i forhold til at styrke samarbejdet mellem KL og Danske Regioner. Der udformes jævnligt høringssvar til ministerier og styrelser.

Bestyrelsesformanden vælges - to år før sin tiltrædelse – som kommende formand og er i den egenskab medlem af bestyrelsen i perioden, indtil formandsstolen overtages. Herved undgås at en nyvalgt formand kommer til at starte i et vakuum, hvor man ikke kender selskabets arbejdsgrundlag.

Ud over formand og kommende formand består bestyrelsen af 8 medlemmer, der vælges for 2 år.

4 er på valg hvert år. Desuden 2 suppleanter, som ligeledes vælges på generalforsamlingen. Valgperioden for suppleanter er 1 år, suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Posterne som næstformand, kasserer og sekretær fordeles blandt de 8 ordinære medlemmer af bestyrelsen ved konstituering.

Ud over de nævnte er formændene for selskabets fraktioner og stående udvalg tilforordnet bestyrelsen og deltager almindeligvis i møderne.

Ifølge vedtægterne skal den kommende formand hentes fra de videnskabelige miljøer, og næstformanden skal konstitueres blandt de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra praktikerområdet og/eller det politisk/administrative system.

I ulige årstal skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. I lige årstal skal desuden vælges kommende formand.

Alle personlige medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Der kræves ikke forudgående anmeldelse. Man skal blot være til stede ved generalforsamlingen, og det er helt legalt at opstille sig selv.

Siddende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, kan genopstille, men indgår i valgproceduren på lige fod med nyopstillede kandidater. Til posten som kommende formand sikrer bestyrelsen sig, at der er mindst en kandidat, men opstilles der flere kandidater til posten, vælger generalforsamlingen frit mellem dem.

Vi opfordrer til, at flest mulige medlemmer engagerer sig i selskabets fremtid og afsætter tid til at deltage i generalforsamlingen og meget gerne overvejer at opstille til bestyrelsen.