Vedtægter for Dansk Selskab for Kommunallæger

Vedtægterne som PDF fil

§ 1 Navn og formål

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Kommunallæger (DSfK) og indgår som fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF).

Stk. 2. Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats i Danmark. Selskabet tilslutter sig i øvrigt DSFFs formålsparagraf. Selskabet er gennem DSFF tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab efter dets vedtægter.

Forhandlinger omkring overenskomstmæssige forhold vedrører ikke selskabet, men overlades til de forhandlingsberettigede organisationer.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Alle medlemmer af selskabet skal være medlem af DSFF. Som ordinære medlemmer kan optages danske læger. Som ekstraordinære medlemmer kan optages udenlandske læger og andre personer, som har vist den kommunale lægelige indsats særlig interesse.

Optagelse af medlemmer sker efter henvendelse til DSfK’s bestyrelse, og det nye medlem tilmelder sig efterfølgende fraktionen under DSFF.

Enhver, som opfylder ovenstående optagelsesbetingelser, og som har betalt kontingent til selskabet som fraktion under DSFF og kan tilslutte sig dens formål, kan være medlem.

Stk. 2. Æresmedlemmer kan udnævnes i selskabet. Begrundet forslag til æresmedlemskab kan fremsendes til eller formuleres af bestyrelsen. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen og behøver ikke opfylde kravene i stk. 1 og behøver ikke at være medlemmer af DSFF.

Stk. 3. Regler for udmeldelse og sletning på grund af kontingentrestance følger DSFFs regler.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 7.
Stemmeret har kun ordinære medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder.

Afstemning skal på forlangende være skriftligt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Der tages referat fra generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt og kan – om fornødent - afholdes helt eller delvist virtuelt.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ledsaget af eventuelle skriftlige forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastlægger dagsorden, der dog altid skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

  1. Formandens beretning
  2. Beretning fra udvalg
  3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  6. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
  7. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfK i andre foreninger
  8. Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 uges varsel indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal endvidere afholdes indenfor 2 måneder, hvis 15 medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.
Kan afvikles virtuelt.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, herunder skriftligt motiverede forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af op til 5 medlemmer og 1 suppleant, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen ikke fuldtallig kan bestyrelsen indsupplere medlemmer.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen – 2 i lige år og 3 i ulige år.
Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og aftaler ansvarsområder (A-kursus og andre ansvarsområder).
Bestyrelsen konstituerer 1 medlem som kontakt til DSFF. Denne repræsenterer selskabet i DSFF.
Kassereren tegner selskabet i økonomiske anliggender.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder hyppigheden af bestyrelsesmøder.
Der tages referat fra bestyrelsens møder.
Der kan i bestyrelsen foretages afstemning. Forslag vedtages ved stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper kan være bestyrelsesmedlemmer såvel som andre medlemmer. Får et bestyrelsesmedlem forfald indtræder suppleanten som ordinært bestyrelsesmedlem i resten af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 5 Hæftelser

Stk. 1. Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Selskabets regnskab føres af kassereren eventuelt i samarbejde med DSFFs administration.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Selskabets formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. Regnskabet revideres af DSFFs valgte revisor

§ 7 Vedtægtsændringer og ophævelse

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer og bestemmelser om selskabets ophævelse skal tages på bestyrelsens dagsorden og diskuteres på et bestyrelsesmøde mindst 4 uger, før endelig beslutning kan tages på en generalforsamling.
Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål.
Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal.

§ 8 Ikrafttræden

Stk 1. Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 2. februar 2022.