Generalforsamlinger i DSfK

Generalforsamling i DSfB 2022

Der afholdtes  ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 
onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00
i lokale K4, Domus Medica,
Kristianiagade 12, 2100 København Ø

 

Generalforsamlingens hovedpunkt var omdannelse af selskabet til 

Dansk Selskab for Kommunallæger

omdannelsen blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamling i DSfB 2022
Ordidinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00
i lokale K4, Domus Medica,
Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Referatet som PDF fil....

 1. Valg af dirigent og referent

  Ole Refstrup blev valgt til dirigent og Jonna Refstrup til referent (begge fra DSFF’s administration).

  Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der deltog 9 personer i generalforsamlingen.

  Derudover, at tilmelding til generalforsamling uden medlemskab anser vi som foreløbig indmeldelse.

 2. Formandens beretning v/Tine

  Det er en særlig beretning – både ud fra, at der er forslag om at omdanne Dansk Selskab for Børnesundhed til Dansk Selskab for Kommunallæger, og da der ikke har været generalforsamling i 2 år på grund af Covid-19.

  Der har i mange år været fællesskab for arbejdet med børn og unge – et fællesskab, der har haft mange versioner – frem til 2007, hvor selskabet blev en fraktion under Dansk Selskab For Folkesundhed. Uanset navn og forandring har fællesskabet været meget vigtigt – faglig udvikling og sparring har været hovedpunkterne, og der har gennem mange år været flere-dagsmøder i Grenå, som altid har været meget givende og sjove. De seneste år er antallet af medlemskab faldet, og årsmødet har været lagt sammen med generalforsamlingen og suppleret med kortere møder rundt i landet.

  I 2019 blev årsmødet aflyst på grund af manglende tilmeldinger, og på dagen for årsmødet var kun 5 deltagere og 1 gæst (oplægsholderen).

  På baggrund heraf talte man om selskabets fremtid – hvorvidt selskabet skulle nedlægges, eller måske omlægges til noget mere bredt.

  Generalforsamlingerne i 2020 og 2021 blev udskudt på grund af corona, men bestyrelsen har på et møde og via mails sideløbende drøftet selskabets fremtid og relevansen med – og omdannelse til videnskabeligt selskab for alle typer af kommunale læger.

  Der lød en stor tak til bestyrelsen for et altid inspirerende og godt fællesskab – mange gode oplevelser - og tak til administrationen for hjælp og overblik.

  Formanden opfordrede til, at man tager godt imod forslag om omdannelse, hvor alle de gode ting fra børneselskabet kan leve videre.

 3. Beretning fra udvalg
  Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen v/Farideh

  Har en selvstændig bestyrelse. Formanden for fonden fortalte om sin tid i bestyrelsen. Der har på grund af Covid-19 ikke været så stor aktivitet, men bl.a. kontakt til Skattevæsenet i forhold til indberetninger. Fra 2019 blev reglerne ændret, så der ikke længere skal indsendes erklæringer.

  Afkastet er ikke længere stort nok til, at man kan uddele priser. Derfor drøftede man at nedlægge fonden og donere midlerne til et godt formål. Ole foreslog at donere til Julemærkehjemmene, som er helt i tråd med fond og selskab. Han har været i kontakt med Civilstyrelsen, da de skal give tilladelse til nedlæggelse. Der er behandlingstid på ½-1 år. Anmodningen om nedlæggelse er indsendt. På den baggrund blev det besluttet, at den siddende fondsbestyrelse bliver siddende, til fonden er afviklet.

  Status på formuen pr. 31. december 2021 er, at kursværdien af obligationerne er 257.271 kr. og indeståendet på bankkonti er 19.662 kr.

  Ole har hos Julemærkefonden fået bekræftet, at der ikke er yderligere, vi behøver at tage højde for, og de vil gerne invitere bestyrelsen til et overdragelsesmøde, når alt er på plads. Der kan overdrages skattefrit.

  Medlemskab af UNICEF v/Tine
  Det har været spændende at være involveret i, og Tine har haft en post – advisory board – i rettighedsskoler, som nu er nedlagt. Området er også relevant for kommunallæger, og man er nu mere gået over til at arbejde med børns rettigheder i kommuner. Den ny bestyrelse må tage stilling til, om vi fortsat skal have medlemskab.

 4. Forslag fra medlemmerne

  A: Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om at omdanne Dansk Selskab for Børnesundhed til Dansk Selskab for Kommunallæger.

  Enstemmigt vedtaget.

  B: Under forudsætning af vedtagelse af punkt A behandles bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne. (bilag)

  Ole gennemgik ændringerne, som efter behandling blev vedtaget.

  Specielt kan nævnes, at der kom forslag om, at revision varetages af DSFFs revisor, hvilket betyder, at under § 3, stk. 2 – fastlæggelse af dagsorden – udgår pkt. 7 – valg af 2 revisorer. Derudover besluttede man under § 4, stk. 1, at ændre teksten til ”Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af op til 5 medlemmer og 1 suppleant, som alle vælges på den ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen ikke fuldtallig, er bestyrelsen bemyndiget til at indsupplere medlemmer.”

 5. Aflæggelse af regnskab til godkendelse (bilag) v/Tove

  Da der ikke har været generalforsamling, er det regnskab for 2½ år. Vedtægtsændringen - til at regnskabsåret skal følge kalenderåret – kan dermed tage udgangspunkt i dette afsluttede regnskab. Tove gennemgik kort regnskabet. Der har været et underskud på 4.347,52 kr., som er fremkommet ud fra den betragtning, at der ikke er grund til at have mange penge stående, hvorfor bestyrelsen besluttede ikke at opkræve kontingent i 2021 – indestående er
  14.915 kr.

 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

  Da vi nu er gået over til de nye vedtægter, ændres punktet til ’fastsættelse af kontingent’

  Bestyrelsen foreslog, at der ikke i øjeblikket opkræves særskilt kontingent til DSfK, men atman nøjes med medlemstilskuddet fra DSFF på 100 kr. pr. medlem pr. år. Man vil derudoveropkræve deltagerne for særskilte arrangementer eller tære på midlerne.

 7. Valg til bestyrelse
  På valg:
  Tine Keiser-Nielsen - genopstiller
  Eva Bøcher Herner – genopstiller
  Line Fahmy – opstiller
  Britta Weyer – opstiller til suppleant

  Alle blev valgt. Da man rigtig gerne vil have en sammensætning med en bredere baggrund ogogså gerne geografisk bredt, blev alle opfordret til at gå i ’tænkeboks’ med, hvem der kanvære interesseret i at være medlem, og hvem der også kunne være emner til enbestyrelsespost.

  Kommunalt ansatte læger, som er medlem af DSFF, men ikke har været medlem af DSfB, vilblive kontaktet direkte af Ole.(Der var tale om 9 personer, som er orienteret om det omdannede selskab og opfordret til atmelde sig ind)

 8. Valg af revisorer – udgik – se vedtægtsændringer

 9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB (ændres til DSfK) i andreforeninger

  Drøftes i bestyrelsen.

 10. Eventuelt
  Omdannelse
  Kommer i DSFF’s nyhedsbrev og på LinkedIn – husk at dele på LinkedIn.

  Konstituering
  Nuværende formand tager initiativ til konstituerende møde og møde angående overdragelse af kassererjob, tegningsret mv. Suppleant vil gerne deltage virtuelt.

  Tine takkede for fremmødet og kommenterede, at det altid er vemodigt at slutte noget, men spændende at starte op på noget nyt.


  Godkendt, den 6. februar 2022

  Ole Refstrup
  dirigent