Call for abstracts - Folkesundhedsdage

Fristerne og rammerne for indsendelse af abstracts til Folkesundhedsdage 2022 er endnu ikke fastsat. Nedenstående kan derfor kun opfattes som vejledende.

Præsentationer af alle nye forskningsprojekter og -resultater inden for folkesundhedsområdet er velkomne. Det kan fx være indenfor epidemiologisk forskning, sundhedsfremme og forebyggelse, social medicin, arbejdsmiljø, interventionsforskning, sundhedstjenesteforskning eller sundhedsøkonomi.

Muligheder for præsentationer 

Der er mulighed for 2 typer præsentationer:

 1. Mundtlige præsentationer

 2. Ph.d. formidlingskonkurrence

Mundtlige præsentationer:

Plan A: Det mundtlige oplæg gentages i år to gange. Hver præsentation varer 10 minutter med efterfølgende spørgsmål og debat i 5 minutter. Tilhørerne er forskellige i de to seancer. Forskerne får respons fra flere, og konferencens deltagere kan vælge mellem de mange spændende forskningspræsentationer og er ikke bundet af et bestemt spor.

Plan B: Bliver brugt i 2021 da vi stadig forsøger at agere med mindst mulig risiko for smittespredning:  Forskningssessionerne indledes med et rammesættende oplæg ved en forsker inden for det relevante område, der sammen med en repræsentant fra kommune/region fungerer som moderatorer og ”chairmen” på sessionen. Efter præsentation af oplæggene, der hvert varer 10 minutter samt 5 min til efterfølgende spørgsmål og debat, afsluttes sessionen med fælles debat og diskussion, som ledes af moderatorerne.

Ph.d. formidlingskonkurrence: Ph.d.-studerende og forskere med nyerhvervet ph.d.-grad har mulighed for at indgå i en ph.d.-formidlingskonkurrence om at være årets bedste ph.d.-formidler.

Med nyerhvervet ph.d.-grad forstås, at man har forsvaret indenfor seneste 24 måneder, dvs. mellem den 27. september 2019 og 20. september 2021. 
Fristen er forlænget med et år på grund af aflysningen i 2020.

Deltagere i ph.d.-konkurrencen formidler deres forskning ved en 7 minutters præsentation i plenum, og publikum voterer efterfølgende. Bliver man ikke udvalgt til ph.d.-konkurrencen, vil abstract blive bedømt til mundtlig præsentation.

Abstracts bliver bedømt ud fra gældende retningslinier ved de europæiske EPH-konferencer.

Abstracts kan være på dansk eller engelsk.

Abstracts vil blive bedømt til en mundtlig eller en ph.d. præsentation (sidstnævnte er muligt, hvis du opfylder kravene til en ph.d. præsentation). 

Mundtlige præsentationer varer ca. 10 minutter med yderligere 5 minutter, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. 

Ved at indsende et abstract accepterer du følgende erklæring: 
”Hvis mit arbejde er accepteret, planlægger jeg at deltage i konferencen.”

Sidste frist for indsendelse af abstracts er 1. maj 2021
- der gives svar senest 1. juni 2021

Bemærk venligst, at du skal registrere din deltagelse i konferencen for at præsentere dit abstract.

Registrering skal ske inden 30. juni 2021, ellers vil dit abstract– hvis det er accepteret – blive fjernet fra programmet.

Registrering til konferencen forventes åbnet medio februar 2021

Yderligere information om indsendelse af abstracts kan findes nedenfor.

Evalueringsprocedure

Alle indsendte abstracts bliver bedømt af mindst tre medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg ud fra følgende kriterier:

 1. Bidrager studiet med ny indsigt til fagområdet?
 2. Er studiedesignet passende?
 3. Er data blevet indhentet og bearbejdet?
 4. Er der fundet (indledende) resultater?
 5. Er der beskrevet implikationer for praksis?

Retningslinjer for abstract til præsentationer

1.       Generelle retningslinjer

 

 a.

 Kan skrives på dansk eller engelsk

 

 b.

 Kun en person kan være den præsenterende forfatter af et abstract.

 

 c.

 Abstractet bør maksimal bestå af 2300 anslag (mellemrum inkluderet). 

 

 d.

 Retningslinjer ift. stil:

 

 i.

 Definer alle forkortelser ved første anvendelse af forkortelsen i abstractet.

 

 ii.

 Stav tal med bogstaver, som er mindre end 10, med undtagelse af situationer,   hvor tal anvendes ved standardmål.

 

 iii.

 Anvend metriske enheder

 

 iv.

 Anvend standard ”mL”, ”cm”, etc. Undtagelse: Anvend “L” for liter.

 

 v.

 Anvend ”%” ved specifikke mål, eksempelvis ”2%”, men anvend derimod ”procent” ved angivelse af generalitet eller kategori, eksempelvis ”Procentdelen afspejler…”

 

 vi.

 Når en procentdel er givet ud over en tæller og en nævner, skal procentdelen følge tælleren direkte i en lukket parentes, eksempelvis ”18 (86%) af 21 patienter udviklede…”

 

 vii.

 Når konfidensintervaller præsenteres, skal konfidens niveau og konfidens koefficient i de øvre og nedre grænser fremgå, eksempelvis som føler (95% CI=1.32-4.56).

2.       Påbegynd indsendelsen ved at udfylde formularen.

Layout for forskningsabstracts

Titel på Abstract: Vær kortfattet og undgå om muligt undertitler. Anvend ikke udelukkende store bogstaver. Anvend IKKE forkortelser eller akronymer i abstractets titel. Angiv gerne geografisk sted og tidspunkt for studiet.

Præsenterende forfatter: Navnet på den præsenterende forfatter: Angiv hele fornavnet før efternavnet (eksempelvis Anette Jensen). Glem venligst ikke at angive den præsenterende forfatter i listen af forfattere.

Præsenterende forfatters e-mail: Angiv venligst e-mail adresse på den præsenterende forfatter.

Forfattere: Navnene på forfatterene skal fremgå som følger: Initialer efternavn (eksempelvis F Hansen).

Tilknytning: Angiv venligst tilknytning (eksempelvis forskningsinstitution, kommune), by og land. Hvis der er mere end en tilknytning anvend venligst 1, 2, 3 nummerering efter efternavnet.

Information om abstractets indhold:

Baggrund

Adressér den videnskabelige baggrund og rationale for studiet samt formål.

Metode

Beskriv studiedesignet, rammer (eksempelvis lokalsamfund, klinik, hospital), studiepopulation, dataindsamling/interventionsteknikker, analysemetode og evt. udfaldsmål.

Resultater

Præsenter de primære kvalitative fund og/eller kvantitative fulgt af konfidensintervaller eller signifikans niveau i de statistiske analyser, hvis passende. Dette afsnit skal indeholde data og ikke en udmelding lydende ”Data vil blive diskuteret”. Hvis relevant, tilkendegiv at resultaterne er foreløbige.

Konklusion

Angiv kun de konklusioner, som understøttes direkte af data. Rapporter folkesundhedsrelevante handlinger, som anbefales og/eller implementeres som følge af studiet. Eksempelvis:

 1. Initierer eller forbedrer forebyggelse eller andre folkesundhedsrelevante aktiviteter.
 2. Udvikling af procedurer, politikker eller lovgivning.
 3. Implementering og forstærkning af folkesundhedsrelevante programmer.

Så hvis muligt, understreg størrelsesordenen af indvirkningen på folkesundheden ved at rapportere på de processer af udfald (eksempelvis antallet af personer behandlet af et interventionsprogram, antal af forøgede ressourcer givet til en forebyggende aktivitet, evidens for forbedringer ved anvendelsen af kontrolsystemer, adfærdsændringer, etc.). Ydermere vil du muligvis finde det relevant at beskrive, hvordan de folkesundhedsrelevante handlinger er innovative.

Primært budskab:

 • Skriv venligt et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som opsummerer den primære indvirkning af dit arbejde.
 • Skriv venligst et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som angiver potentielle implikationer for praksis.