Vedtægter for Dansk Selskab for Folkesundhed

Vedtægter som PDF fil

§ 1 - Selskabets formål

Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Selskabet skal arbejde for:

 • at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.
 • at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse, indenfor området
 • at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper
 • at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulighed eller konstateret sygdom og funktionsevnetab

§ 2 - Medlemskab af selskabet

Stk. 1

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed.

Selskabets bestyrelses- og udvalgsmedlemmer vælges blandt personlige medlemmer af selskabet.

Stk. 2

Personligt- og organisationsmedlemskab tegnes via selskabets hjemmeside. Udmeldelse sker ved henvendelse til selskabets administration. Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3

Organisationer, som kan tilslutte sig selskabets formål, kan optages som organisations medlem.

Organisationen udpeger en kontaktperson, som repræsenterer organisationen.

Stk. 4

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingenterne.

Fuldtidsstuderende kan – mod indsendelse af kopi af gyldigt studiekort - ydes en rabat fastsat af generalforsamlingen.

Kontingent og abonnementsafgifter dækker et kalenderår og opkræves i starten af året.
Nye medlemmer, som meldes ind i andet halvår, betaler halvt kontingent.

Medlemmer betaler ikke kontingent efter det fyldte 70. år.

Stk. 5

Selskabet er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber efter deres vedtægter.

Stk. 6

Selskabets personlige medlemmer samt organisationernes kontaktpersoner, jf. § 2, stk. 3

 • deltager til reducerede priser i arrangementer afholdt af selskabet, hvortil der opkræves deltagergebyr
 • er samtidig medlem af European Public Health Association (EUPHA) og har webadgang til European Journal of Public Health.
 • kan abonnere på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) til medlemspris.
   

Stk. 7

Organisationer, som er medlem af selskabet, kan deltage i selskabets arrangementer med reduceret pris for op til 2 personer.

Stk. 8

Selskabets medlemmer har pligt til at holde selskabet orienteret om relevante adresseforhold:

postadresse til brug for opkrævning af kontingent - e-mailadresse til brug for øvrig kommunikation.

Skal kontingent opkræves hos arbejdsgiver, ligeledes de relevante data til dette f.eks. EAN lokationsnummer.

§ 3 - Fraktioner og interessegrupper

En fraktion/interessegruppe i Dansk Selskab for Folkesundhed er en selvstændig organisatorisk del af DSFF, som udfolder sit virke indenfor DSFF’s formål og vedtægter.

Medlemmer af fraktioner og interessegrupper skal tillige være medlemmer af DSFF.

Stk. 2

En fraktion/interessegruppe indgår aftale med bestyrelsen for DSFF om optagelse i DSFF samt om

 • fraktionens/interessegruppens navn og formål
 • kriterier for medlemskab
 • budget, regnskab og administration og evt. supplerende medlemskontingent.

Stk. 3

En fraktion/interessegruppe kan få etableret sin egen underside på DSFF’s hjemmeside.

Stk. 4

En fraktion/interessegruppe kan selvstændigt udtale sig til offentligheden uden derved at tegne hele DSFF’s holdning.

Stk. 5

Fraktioner/interessegrupper skal indsende beretning og årsregnskab til selskabet.

§ 4 - Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes én gang årligt. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde andre til generalforsamlingen.

Stk. 2

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på selskabets hjemmeside og udsendes pr. e-mail til alle selskabets medlemmer senest 8 uger inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3

Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være selskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, således at en revideret dagsorden kan udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er ind- sendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen fastlægger dagsorden, der dog altid skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandsberetning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af  kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 5

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt tilstedeværende medlemmer, jf. dog § 10 og 11.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Organisationsmedlemmer  har en stemme.

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling opslås på selskabets hjemmeside og udsendes pr. e-mail til alle selskabets medlemmer senest 4 uger, inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

Indkaldelse skal indeholde en dagsorden samt en redegørelse for årsagen til indkaldelsen.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 30 medlemmer overfor besty relsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse.

Stk. 3

Et forslag, som forkastes på ekstraordinær generalforsamling, kan ikke genfremsættes før næste ordinære generalforsamling

§ 6 - Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af en formand, en kommende formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og yderligere 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling.

Den kommende formand vælges på generalforsamlingen for to år. Den kommende formand afløser den siddende formand efter de to år. Der kan ikke ske genvalg.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant for resten af medlemmets valgperiode. Er der ingen suppleanter kan bestyrelsen konstituere et medlem frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Den kommende formanden og 4 ordinære medlemmer er således på valg i lige årstal, og 4 ordinære medlemmer er på valg i ulige årstal.

Formand og kommende formand hentes fra videnskabelige miljøer. Næstformanden hentes fra praktikerområdet eller det politisk/administrative system

Stk. 2

Formanden tegner selskabet politisk udadtil.

Økonomisk og juridisk tegnes selskabet af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Formanden indkalder til møder i bestyrelsen.
Møderne kan afholdes som telefon eller videomøder.
Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, skal formanden indkalde til møde indenfor 2 uger.

Stk. 4

Formand, kommende formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør selskabets forretningsudvalg.

Forretningsudvalget disponerer selskabets drift indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer, såvel ideologiske som økonomiske.

Forretningsudvalget kan indkalde ad hoc deltagere til sine møder, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5

Bestyrelsen nedsætter udvalg, udpeger medlemmer til disse og udformer kommissorier, der lægges på hjemmesiden. 

Stk. 6

Bestyrelsen godkender fraktioner og interessegrupper, jf. § 3.

Stk. 7

Bestyrelsessuppleanter, formænd for selskabets stående udvalg, samt en repræsentant fra hver fraktion deltager almindeligvis som tilforordnede i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan invitere andre medlemmer til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 7 - Offentlige udtalelser m.v.

Selskabet kan fremsætte offentlige udtalelser om folkesundhed og folkesundhedspolitik, give bidrag til arbejdsgrupper, betænkninger m.v.

Sådanne udtalelser og bidrag binder ikke det enkelte medlem af selskabet.

§ 8 - Udvalg

Selskabet består af fire søjler:

·         Forskning

·         Policy

·         Praktik

·         Uddannelse/læring

Hver søjle har en tovholder, som referer direkte til bestyrelsen. Tovholderen sammensætter sit udvalg, så de aftalte opgaver kan løses.

Selskabet har et permanent udvalg, som arrangerer de årlige Folkesundhedsdage.

Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov.

§ 9 - Regnskab og revision

Stk. 1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet revideres af et professionelt revisionsfirma efter bestyrelsens valg.

Stk. 3

Generalforsamlingen vælger en revisor, som gives mulighed for at bedømme, hvorvidt anvendelsen af midlerne understøtter opfyldelsen af selskabets mål.

Stk. 4

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid gældende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne skal være indkaldt i henhold til vedtægterne.På begge generalforsamlinger kræver en vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 11 - Selskabets ophævelse

Stk. 1

Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab skal træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf en skal være en ordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger skal stemme for det stillede forslag.

Stk. 2

Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål. Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal.

§ 12 - Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 19. november 2020 efter vedtagelse på ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed den 22. september 2020 og godkendelse på ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2020