Vedtægter for Dansk Selskab for Børnesundhed

§ 1 Navn og formål

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Børnesundhed (DSfB) og indgår som fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF).

Stk. 2. Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats overfor børn og unge i Danmark. Selskabet tilslutter sig i øvrigt DSFF formålsparagraf. Selskabet er gennem DSFF tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab efter dets vedtægter. Forhandlinger omkring overenskomstmæssige forhold vedrører ikke selskabet, men overlades til de forhandlingsberettigede organisationer.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Alle medlemmer af selskabet skal være medlem af DSFF. Som ordinære medlemmer kan optages danske læger. Som ekstraordinære medlemmer kan optages udenlandske læger og andre personer, som har vist den kommunale lægelige indsats overfor børn og unge særlig interesse.

Optagelse af medlemmer sker efter henvendelse til DSfB’s bestyrelse, og det nye medlem tilmelder sig efterfølgende fraktionen under DSFF.

Enhver, som opfylder ovenstående optagelsesbetingelser, og som har betalt kontingent til selskabet som fraktion under DSFF og kan tilslutte sig dens formål, kan være medlem.

Stk. 2. Æresmedlemmer kan udnævnes i selskabet. Begrundet forslag til æresmedlemskab kan fremsendes til eller formuleres af bestyrelsen. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen og behøver ikke opfylde kravene i stk. 1.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen og efter DSFF’s regler. Der tilbagebetales ikke kontingent. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent senest seks måneder efter, at kontingentet første gang skulle være betalt. Genoptagelse kan ske efter betaling af restancen.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 7.

Stemmeret har kun ordinære medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i mindst 3 måneder.

Afstemning skal på forlangende være skriftligt.

Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Der tages referat fra generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt.

Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ledsaget af eventuelle skriftlige forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastlægger dagsorden, der dog altid skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

  1. Formandens beretning
  2. Beretning fra udvalg
  3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  6. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger
  9. Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 uges varsel indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal endvidere afholdes indenfor 2 måneder, hvis 15 medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, herunder skriftligt motiverede forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af s5 medlemmer og 1 suppleant, som alle vælges på den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen – 2 i lige år og 3 i ulige år. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og aftaler ansvarsområder (A-kursus, børnesundhedsprisen og andre ansvarsområder).

Bestyrelsen konstituerer 1 medlem som kontakt til DSFF. Denne repræsenterer selskabet i bDSFF.

Kassereren tegner selskabet i økonomiske anliggender.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder hyppigheden af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Der tages referat fra bestyrelsens møder.

Der kan i bestyrelsen foretages afstemning. Forslag vedtages ved stemmeflertal. Medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper kan være bestyrelsesmedlemmer såvel som andre medlemmer. I tilfælde af længerevarende vakance konstituerer bestyrelsen en suppleant indtil først kommende generalforsamling. Ved mangel på suppleanter kan bestyrelsen konstituere et ordinært medlem.

§ 5 Hæftelser

Stk. 1. Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den af selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingentfri.

For medlemmer, der er gået på pension, og for ekstraordinære medlemmer kan generalforsamlingen fastsætte et årligt bidrag til dækning af udgifterne til udsendelserne m.v.

Stk. 2. Fraktionens regnskab føres af kassereren.

Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj. Fraktionens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.

§ 7 Vedtægtsændringer og ophævelse

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer og bestemmelser om selskabets ophævelse skal tages på bestyrelsens dagsorden og diskuteres på et bestyrelsesmøde mindst 4 uger, før endelig beslutning kan tages på en generalforsamling. Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Ved ophævelse af selskabet skal selskabets eventuelle formue tilfalde et videnskabeligt eller socialt formål. Generalforsamlingen træffer afgørelse herom ved simpelt stemmeflertal.

§ 8 Ikrafttræden

Stk 1. Disse vedtægter trådte primært i kraft ved vedtagelse på den stiftende generalforsamling for Lægefaglig Fraktion for børn og unge-området (LFBU) i august 2007. Ved ikrafttræden i 2007 bekræftedes opløsning af et ældre Dansk Selskab for Børnesundhed i forbindelse med overgang til en fraktion under DSFF. På generalforsamlingen den 19. august 2009 er – med efterfølgende accept af DSFF – vedtaget navneændring tilbage til Dansk Selskab for Børnesundhed. Vedtægter er med vedtagelse på nedennævnte generalforsamling tilpasset blandt andet dette.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010

Som dirigent: Anne Riis Jensen

På vegne af DSfB’s bestyrelse: Jan Lundgaard