Workshopprogram

Tirsdag mellem 10.30 og 12.00 afvikles parallelle workshop.

Deltagerne skal på forhånd vælge den workshop de vil deltage i.

Indenfor folkesundhed bliver den systemorienterede tilgang fremhævet som lovende til at forstå og håndtere komplekse problemer, såsom forebyggelse af overvægt og fysisk inaktivitet, hvor der ikke findes simple løsninger.

Systemorienterede tilgange ser sundhedsudfordringer i et helhedsorienteret perspektiv og søger at flytte fokus fra enkeltstående interventioner til systemisk forandring. Et centralt element i systemtænkning er lokalt ejerskab og at inddrage og engagere relevante aktører i udviklingen af et ’systemkort’ over problemfeltet – samt i at udvikle lokale og konkrete handlinger, der kan forandre systemet. STICKE (Systems Thinking in Community Knowledge Exchange) er et proces- og forskningsværktøj fra Deakin University, Australien, som kan understøtte sådanne samskabelser af lokale løsninger.

På workshoppen præsenteres eksempler på, hvordan værktøjet bruges i to settings: en kommune og på erhvervsskoler, og workshoppens deltagere får mulighed for at deltage i en proces baseret på STICKE.


Medvirkende:
Charlotte Klinker, Lene Ringgaard, Steno Diabetes Center Copenhagen, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden, Helene Kirkegaard, Steno Diabetes Center Aarhus, Anne-Louise Bjerregaard, Steno Diabetes Center Sjælland, Stine Klitgaard, Randers kommune, Knud Ryom, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.


Organisatorisk sundhedskompetence (den måde organisationer gør information og tilbud tilgængelige for mennesker med forskellig sundhedskompetence) har potentiale til at imødekomme effekten af social ulighed i sundhed.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med Institut for Folkesundhed, Aarhus universitet arbejdet med en intern læringsproces om organisatorisk sundhedskompetence, der skal understøtte styrelsens arbejde med såvel borgerrettet formidling som tilrettelæggelse og formidling af anbefalinger, retningslinjer, forløb, mv. til forskellige organisationer og professionelle i sundhedsvæsenet.

Det har resulteret i udviklingen af værktøjer for øget integrering af sundhedskompetence i styrelsens arbejde. Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af den interne læringsproces udvikle mere generelle anbefalinger for implementering af organisatorisk sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen.

På workshoppen præsenteres proces og resultater af Sundhedsstyrelsens interne arbejde, og deltagerne inviteres til at debattere centrale elementer i relation til tilpasning og implementering af modellen blandt forskellige sundhedsaktører i det danske sundhedsvæsen.


Medvirkende:
Anna Aaby, postdoc Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Rasmus Baagland, chefkonsulent og Christina Ersbøll Ross, fuldmægtig Sundhedsstyrelsen


Familiemedlemmer deler ofte genetiske udfordringer og har samme sociale vilkår. Familien er derfor en afgørende arena for sundhedsfremme og forebyggelse.

På workshoppen præsenteres eksempler på tværsektorielt samarbejde omkring sårbare familier, herunder en ny model for familiehuse, en ny model for forebyggelse blandt familier der har været udfordret med graviditetsdiabetes (Face-it studiet), og en ny model for en gradueret indsats i sundhedsplejen målrettet mentalt sårbare børn og deres forældre (PUF-programmet og Små Børns Sundhed studiet).

Workshoppens deltagere inviteres til at debattere centrale elementer i relation til fremtidens modeller for samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer i barnets første 1000 dage.


Medvirkende:
Helle Terkildsen Maindal, professor Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Ninna Thomsen, direktør Mødrehjælpen, Anne Mette Skovgaard, professor Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Inger Dahl-Petersen, projektkoordinator og Karoline Kragelund Nielsen, forsker Steno Diabetes Center Copenhagen


Børneliv i sund Balance er et lokalsamfundsprojekt, der skal styrke rammerne om børns leg og bevægelse, sund mad og drikke, oplevelser og nærhed (link). Projektets flerstrengede indsatser involverer familierne, sundhedspleje, dagtilbud og skoler og andre aktører i lokalsamfundet.

Afsættet er i ”den viden der virker” fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og med inspiration fra en mangeårig tilsvarende indsats fra Amsterdam og tidligere lokalsamfundsindsatser i Danmark.

På workshoppen drøfter vi mulige dilemmaer ved at bygge på vidensbaserede indsatser, når der samtidig søges en samskabende proces i lokalsamfund. Vi drøfter også ejerskab og kapacitetsopbygning for at lykkes med at skabe en forandring hos familierne og blandt de kommunale og lokale aktører.


Medvirkende:
Karen Karlsson Eriksen og Lisbeth Holm Olsen, Center for forebyggelse i praksis, KL – sammen med deltagere fra projektkommunerne.


Med afsæt i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens partnerskabsprogram ”Fælles om ungelivet”, vil workshoppen sætte fokus på pilotkommunernes foreløbige erfaringer med at sikre, at unge lever et ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer.

Inspireret af islandske erfaringer er der i programindsatsen fokus på at afprøve indsatser, der tager afsæt i lokale datadrevne processer og understøtter beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug, herunder involvering af forældre samt deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter.

Workshoppen sætter spotlight på to af pilotkommunernes foreløbige erfaringer med involvering og aktivering af forældre og lokalsamfund, herunder brug af lokale data og afprøvning af formidlingsaktiviteter. På workshoppen inviteres deltagerne til at dele egne erfaringer og viden om involvering af forældre og lokalsamfund.


Medvirkende:
Eva M. Burchard, Center for Forebyggelse i praksis, Kommunerenes Landsforening, Maria Koch Aabel, programleder Sundhedsstyrelsen, Malene Steiniche Kjær, projektleder Silkeborg Kommune og Rune Laursen, projektleder Gentofte Kommune


Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats med fokus på social og sundhedsfremmende udvikling i boligområdet Tingbjerg i Københavns nordvestkvarter. Indsatsen er baseret på supersetting-tilgangen og er derfor kompleks og inkluderende i forsøget på at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes for alle Tingbjergs beboere.

 

Workshoppen bringer en del af Tingbjerg til Nyborg og tager dig direkte med ind i maskinrummet sammen med både praktikere, forskere og beboere, som vil vise og fortælle om indsatsen, herunder partnerskabets udfordringer, forskningens vanskelige vilkår og sidst, men ikke mindst, borgernes reaktioner på alt hvad der sker omkring dem.

 

Kom og vær med på en ”hands-on” oplevelse af TCD, hvor du bliver klogere på, hvordan vi manøvrerer på boligområdernes kampplads og bidrag gerne med dine egne erfaringer og ideer. 


Medvirkende:
Paul Bloch teamleder seniorforsker, Mette KirstineTørslev forsker, Tina Termansen ph.d studerende, Aalborg Universitet, Asser Vittrup Nielsen ph.d. studerende, Syddansk Universitet, Mathilde Christine Boye, projektkoordinator og Jonn Vinther Martinsen, projektmedarbejder Afdeling for Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen, John kok og beboere, Tingbjerg.


Stress er et folkesundhedsproblem og danske kommuner etablerer i stigende grad større eller mindre indsatser til stressramte unge og voksne, med forskellige grader af evidens og systematik bag. Alle ønsker bæredygtige og effektive tiltag. Men hvordan kvalitetssikres de? Og hvad er business casen?

Fonden Mental Sundhed, Den Sociale Investeringsfond og Copenhagen Business School samarbejder om at etablere kommunale stressbehandlingstilbud på sociale investeringsvilkår, dvs. uden opstartsomkostninger for kommunen og med en dobbelt social-økonomisk bundlinje og udvikling af en business case. Fonden Mental Sundhed arbejder almennyttigt og er ledende for etableringen af en lang række stresstilbud til unge og voksne i danske kommuner. Åben og Rolig-tilgangen er Fondens største, og er fx anvendt i København og Aalborg med gode resultater på mental sundhed og beskæftigelse i de sidste seks år.

Men ikke alle kommuner vil etablere store klinikker, og midlerne kan være få. Workshoppen udfolder tre typer stressindsatser, nemlig som internt tilbud, ekstern leverance og som social investering. Deltagerne vil få kvalificeret viden om de vigtigste strategier i hver samarbejdsform og dernæst arbejde i grupper med rådgivning om den indsatstype, de overvejer.

 


Medvirkende:
Christian Gaden Jensen, Rikke Plougsbæk, og Freja Filine Petersen, Fonden Mental Sundhed, Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen og Mikkel Munksgaard, Copenhagen Business School, Hans Henrik Woltmann, Den Sociale Investeringsfond