Workshopprogram

Alle deltagere på Folkesundhedsdage kan deltage på en workshop. Da alle afvikles parallelt kan man kun vælge én workshop.

Workshopprogram som PDF fil.

Eva Dalum, sundhedsstrategisk konsulent Aarhus Kommune, Dina von Heimburg, medleder Nordic Research Center for Wellbeing and Social Sustainability og Charlotte Iisager Petersen,
sekretariatschef Sund By Netværket.

Kommuner hele landet over arbejder i dag med flere store udfordringer, men langt fra alle er lige nemme at løse. Derfor er man eksempelvis i Aarhus Kommune begyndt at arbejde
mere fokuseret med ’vilde problemer’ – særligt fokuseret på syv grundlæggende udfordringer som er svære at løse, og kræver helhedsorienterede indsatser på tværs, for at komme i mål.

Et af de vilde problemer handler om at få Sundhed ind i alt, således, at dagsordenen om folkesundhed bliver tænkt på tværs af alle velfærdsområder og bliver tænkt ind i koblingen
til det bæredygtige samfund. Det er samtidig noget af det mest centrale for Sund By Netværkets arbejde, og det vi sammen med alle medlemskommunerne kæmper for at fremme.

Sammen med kollegaer fra Aarhus Kommunes sekretariat for de vilde problemer, Sund By  Netværkets sekretariat og Nordic Research Center for Wellbeing and Social Sustainability vil vi inspirere til nytænkning og invitere til en eksperimenterende og løsningsfokuseret workshop.

Kirsten Nabe-Nielsen, senior researcher Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvilken betydning har arbejdsmiljøet for de store folkesygdomme? Hvilken rolle spiller arbejdsmiljøet i det bæredygtige arbejdsliv? Og hvad betyder dét egentlig? Hvordan kan arbejdspladsen være en arena for sygdomsforebyggelse og bidrage til at reducere ulighed i
sundhed? Det er nogle af de spørgsmål, som vi nuancer, forklarer og drøfter på denne workshop.

Som oplæg til diskussionen laver vi en historisk overflyvning over forebyggelse i en arbejdsmiljøkontekst, vi dykker ned i den epidemiologiske forskning i arbejdsmiljø, social ulighed og helbred, og vi giver eksempler på, hvilke arbejdsmiljøinterventioner, der virker. Med dette fælles afsæt diskuterer deltagere og oplægsholdere perspektiverne for folkesundheden i arbejdsmiljøet, og hvilke potentialer og begrænsninger der ligger i at skabe bedre folkesundhed gennem et godt arbejdsmiljø.

Michael Jensen, faglig leder i Alkohol & Samfund m.fl.

Den danske alkoholkultur skiller sig markant ud i forhold til sammenlignelige lande. Efterhånden er det alment kendt, at danske unge har europarekorden i druk. Men også den øvrige befolkning ligger i top, særligt når det handler om at drikke meget på en gang. Den drukbårne alkoholkultur er bundet op i traditioner og bliver givet videre fra generation til generation. Godt hjulpet på vej af stærke markedsføringskræfter og den meget lette tilgængelighed af alkohol. En meget drukbåren kultur er hverken holdbar eller bæredygtig for den enkelte eller for samfundet. I Alkohol & Samfund arbejder vi derfor for en bæredygtig alkoholkultur, hvor hverken menneske, fællesskab eller samfund oplever negative konsekvenser af alkohol. Men hvilke indsatser skal gennemføres for at ændre en kultur?

På denne workshop vil vi drøfte, hvordan vi kan forandre den danske alkoholkultur. Først præsenteres Alkohol & Samfunds  strategi for at ændre den danske alkoholkultur. Workshoppen vil efter korte introoplæg debattere

  1. hvordan øger vi viden i befolkningen og blandt beslutningstagere om effektive strukturelle tiltag?
  2. hvordan sikrer vi, at færre føler sig presset til at drikke alkohol eller føler sig ekskluderet fordi de ikke drikker alkohol?

Vi slutter af med en fælles drøftelse af, hvordan vi kan øge samarbejdet mellem praktikere, forskere og beslutningstagere for at skabe en bæredygtig alkoholkultur?

Cecilie Ljungmann, ph.d.-studerende Active Living, Syddansk Universitet og Team Børn & Unge, Steno Diabetes Center Copenhagen, Laura Bendix Pedersen, Youth Engagement & Gender Equity Advisor GAME, Maria Koch Aabel, programleder Fælles om Ungelivet, Sundhedsstyrelsen, Anne Sidenius, postdoc i Team Børn & Unge, Steno Diabetes Center Copenhagen, Pilotkommune i Fælles om Ungelivet, TBA

At skabe bæredygtige forandringer af komplekse problemer kræver involvering af en lang række aktører på forskellige arenaer af hverdagslivet, herunder familie, forenings- og fritidsliv, skole/uddannelse og lokalsamfund som helhed. Med udgangspunkt i unges sundhed og trivsel tages afsæt i Fælles om Ungelivet og ASFALT, der begge arbejder med at involvere og
mobilisere civilsamfund og lokale aktører for at skabe lokalt forankrede og bæredygtige tiltag.
På workshoppen præsenteres data fra de to projekter, og sammen med workshopdeltagerne vil vi dele og drøfte erfaringer om, hvordan lokalsamfund og aktører kan inddrages i  sundhedsfremmende indsatser med henblik på at skabe bæredygtige forandringer for unges
sundhed og trivsel.

Rikke Fredenslund Krølner og Line Lund, seniorforskere Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Didde Høeg og Louise Thirstrup Thomsen, forskere, Maja Vilhelmsen, videnskabelig assistent og Ulla Toft, sektionschef Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse/
professor Københavns Universitet

I Generation Sunde Børn vil vi undersøge, hvordan vi kan skabe bæredygtige og gode rammer for et sundt børneliv i trivsel. Et liv hvor barnet er en del af trygge fællesskaber, fastholder en sund vægt og har et solidt fundament for et langt, aktivt og udviklende liv. Vi har særligt fokus på mad, bevægelse, søvn og skærmvaner. Vi er meget bevidste om omgivelsernes indflydelse på børnene, og derfor hviler Generation Sunde Børn på et tæt samarbejde mellem alle aktører rundt om børnene: familien, skolen, foreningerne, SFO’en, kommunen og supermarkedet – og naturligvis børnene selv.
Indsatsen, som inddrager 24 skoler og omgivende lokalsamfund og berører ca. 2500 børn i 1. og 2. klasse, forløber over to år. Effekten af indsatsen på vægtudvikling, trivsel, mad, bevægelse, søvn og skærmvaner vil blive evalueret. Der vil desuden blive gennemført en procesevaluering af implementeringen af aktiviteter i skoler og lokalområder.

I workshoppen vil deltagerne få et kig ind i baggrunden for projektet, selve projektet og dets indsatser Vi vil fortælle om, hvordan vi inddrager aktører og mobiliserer lokalsamfund, samt hvordan vi arbejder med at skabe en helhedsorienteret indsats. Der vil desuden være mulighed for, at deltagerne sammen kan drage paralleller til egne projekter og arbejdsområder samt give input til projektet. Herudover vil vi facilitere en fælles refleksion over, hvordan vi kan lykkes med at skabe bæredygtige indsatser, der kan forebygge overvægt hos børn.

Potentialer, udfordringer og dilemmaer i arbejdet med mennesker i socialt udsatte positioner.

Nanna Bjørnbak Christoffersen, forskningsassistent, Freja Nilou, videnskabelig assistent, Pia Vivian Pedersen seniorforsker og Nanna Gram Ahlmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og samarbejdspartner fra tilbud målrettet socialt udsatte mennesker (TBC).

Ulighed i sundhed har store omkostninger for det enkelte menneske i form af øget sygelighed, dårligere trivsel og kortere liv. To nye undersøgelser viser, at socialt udsatte mennesker har markant dårligere social, mental og fysisk sundhed end den generelle befolkning og at socialt udsatte mennesker i gennemsnit dør 17 år før resten af befolkningen. Så hvordan forebygger
og afhjælper vi social ulighed i sundhed i Danmark? I denne workshop præsenterer vi udvalgte resultater fra tre nye rapporter, nemlig Sundhedsprofilen for Socialt Udsatte  mennesker SUSY UDSAT 2023, Dødelighed og brug af sundhedsvæsnet blandt socialt udsatte mennesker i Danmark, samt Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere og på denne baggrund samt med inddragelse af deltagernes erfaringer undersøger vi dilemmaer, udfordringer og potentialer arbejdet målrettet mennesker i socialt udsatte positioner.

Charlotte Glümer, centerchef Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune, Ann Dorthe Zwisler, overlæge, professor, Hjerteafdelingen, Odense Universitetshospital og REHPA, Syddansk Universitet og Lene Christensen, chefkonsulent, programleder Steno Diabetes Center Copenhagen.

Udgangspunktet for workshoppen er to tværsektorielle tværfaglige projekter, med fokus på rehabilitering af diabetes og hjertekarsygdomme. Det er lykkedes at udvikle de to samarbejdsmodeller med fælles populationsansvar, mindre silo og mere samarbejde. Modellerne bygger på data, fælles viden og strukturerede interaktioner i forskellige mødefora. Disse er udviklet med inddragelse af alle involverede aktører. Workshoppen vil foruden modellerne også præsentere udvikling af disse. Vi vil sammen med deltagerne diskutere, hvad der skal til for at udvikle et tværsektorielt samarbejde, og hvilke barrierer, man støder på.