Du er her:     >     
FSD19_us_top

Programmet er stadig under arbejde, hvorfor vi tager forbehold for ændringer.

Tilbage til tirsdagsprogrammet    Gå til mandagsprogrammet

Workshopprogram tirsdag den 1. oktober 2019

 10.30 - 12.00

 Workshop - deltagerne skal vælge en workshop.

Workshop 1

Forebyggelsestilbud til etniske minoriteter med type 2 diabetes: 

Hvordan skaber vi bedre adgang, kulturelt sensitivt indhold og bedre udbytte for målgrupperne?

Nana Folmann Hempler, seniorforsker og Anne Mette Juul Andersen, ph.d. studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden; Charlotte Glümer, centerleder og adj. professor, Center for Diabetes, Københavns Kommune og Aalborg Universitet; Anna Kiørboe Neve, diabeteskoordinator og projektleder og Shlair Qassem, peermentor og projektmedarbejder i Frederiksberg Kommune.


Undersøgelser viser, at etniske minoritetsgrupper i lavere grad deltager i sundheds- og forebyggelsestilbud. Workshoppen vil præsentere resultater fra et samarbejde mellem forskning og praksis, hvor der er udviklet metoder og værktøjer til undervisning, og hvor vi har undersøgt, hvad der karakteriserer deltagelse og fastholdelse i kommunale sundhedstilbud. Workshoppen præsenterer desuden erfaringer fra et projekt i Frederiksberg kommune, der arbejder med peer mentoring i rehabiliteringsindsatsen målrettet borgere med mellemøstlig kulturbaggrund. Kom og del jeres erfaringer mht. hvad der virker og ikke virker. Lad os forsøge at sætte kriterier for, hvordan vi kan løfte etniske minoriteters udbytte af og adgang til forebyggelse- og sundhedstilbud.

 Workshop 2

Tværsektoriel partnerskabsdannelse indenfor sundhedsfremme og forebyggelse – Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium og Vores Sunde Hverdag

Mette Kirstine Tørslev, postdoc, Vores Sunde Hverdag, Steno Diabetes Center Copenhagen, Charlotte Demant Klinker, seniorforsker og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Anders Blædel Gottlieb Hansen, postdoc og projektleder, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Anne Sidenius, ph.d. og projektmedarbejder, Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Steno Diabetes Center Copenhagen


Partnerskaber rummer et stort potentiale for at bidrage med løsninger på kendte problemstillinger på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, bl.a. via den synergi, der opstår mellem aktører, der arbejder på tværs af sektorer. Men hvordan opstår, næres og forankres partnerskabernes konstruktive relationer og synergier i praksis? Hvilke forudsætninger, motivationer og ressourcer er nødvendige i etableringen af bæredygtige partnerskaber?Denne workshop tager udgangspunkt i proceserfaringer fra Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, som er et regionalt initiativ, hvor offentlige, private og civilsamfundsaktører samarbejder om at afprøve nye innovative sundhedstiltag, og Vores Sunde Hverdag, som er et ambitiøst kommunalt forankret forskningsprojekt, hvor kommune, borger og forskere samskaber og implementerer nye tværgående sundhedsfremmestrategier i kommunen. Begge projekter arbejder med strategier for og modeller til partnerskabsdannelse, og på workshoppen præsenteres foreløbige resultater fra processen omkring udviklingen af redskaber til dokumentation, facilitering og evaluering af partnerskaber. Samtidig inviteres deltagerne til at dele deres egen viden og erfaringer med fordele og udfordringer i arbejdet med partnerskabsdannelse og dokumentation af disse processer.

 Workshop 3

Helhedsorienterede indsatser mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet – kan det gøre en forskel?

Helle Engelund, sektionsleder hos COWI, Torben Birkeholm, seniorkonsulent Hjørring Kommune, Birgitte Rasmussen, centerchef Københavns Kommune og Lene Dørfler, specialkonsulent Center for Forebyggelse i Praksis, KL.


Ud fra rationalet om at der er en tæt og gensidig sammenhæng mellem sundhed og arbejdsmarkedstilknytning sætter workshoppen med 3 korte oplæg fokus på forskningsbaseret viden og de gode erfaringer der er med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed. Efter oplæggene inviteres deltagerne til at drøfte, hvordan lediges sundhed og arbejdsmarkedsparathed kan blive styrket igennem et tættere samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet?

Workshop 4


FN’s verdensmål – at handle lokalt og tænke globalt

Thomas Ravn-Pedersen, direktør Verdens Bedste Nyheder og medlem af 2030 ekspertpanel for FNs verdensmål, Steen Rank Petersen, sundhedschef Gladsaxe Kommune og Lisbeth Holm Olsen, specialkonsulent Center for Forebyggelse i Praksis, KL.


Mange ser kommunerne som en central aktør for, at Danmark leverer ift. FNs verdensmål og tankegangen bag FNs 17 verdensmål spiller naturligt sammen med de fleste kommuners overordnede visioner om at skabe bæredygtig vækst og velfærd. I sessionen stilles skarpt på FNs verdensmål, herunder mål 3 om bedre sundhed og trivsel for alle og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi hører om mulighederne for at handle lokalt ud fra to perspektiver: fra det nationale 2030 ekspertpanel og fra en kommune, som har taget hul på at indarbejde FNs verdensmål i kommunens måde at arbejde på: hvad er valgt af mål og indsatser? Undervejs inviteres deltagerne til refleksion og drøftelse i forhold til mulighederne for at handle lokalt.

 Workshop 5


Udvikling, afprøvning og evaluering af indsatser til rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom

Louise Meinertz Jakobsen forsker, Karin Burns klinisk koordinator, Julie Grew, seniorforsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Anna Aaby læge, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 


På workshoppen præsenteres tre projekter om rehabilitering ved kronisk sygdom.
RESULT-projektet har udviklet indsatser til at optimere rekrutteringsproces og -indhold i rehabiliteringsindsatsen efter hjertesygdom/type 2 diabetes. 

TværSam-projektet har udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel for almen praksis, hospital og kommune om patienter med type 2 diabetes.
’Hånden på hjertet’ har igennem en dataunderbygget samskabelsesproces mellem borgere, medarbejdere og ledere udviklet tiltag tilpasset sårbare patienter med hjertesygdom.


Workshoppen organiseres omkring 3 centrale temaer: Sårbarhed, samskabelse og tværsektorielt samarbejde. På workshoppen vil deltagerne på baggrund af de tre temaer få mulighed for at drøfte, hvordan interventioner indenfor rehabilitering ved kronisk sygdom kan udvikles og evalueres, hvordan det tværsektorielle samarbejde sikres, og hvordan rehabiliteringsindsatserne kan målrettes den enkelte borgers behov. 

 Workshop 6


Tilgange til mental sundhed: sundhedsfremme, forebyggelse og behandlingsorienterede indsatser.

Anna Paldam Folker afdelingsleder, Nanna Ahlmark seniorforsker, Rikke Krølner seniorforsker, Katrine Rick Madsen post.doc., Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.


Begreberne sundhedsfremme, forebyggelse og behandling knytter sig alle til mental sundhed, men er relevante i forskellige kontekster, med forskellige målgrupper og implicerer forskellige tilgange. Denne workshop sætter fokus på forskellige strategier og tilgange til mental sundhed og diskuterer, hvornår og hvordan det er relevant at trække på elementer af sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. 

Efter en introduktion præsenteres tre eksempler på indsatser rettet mod forskellige målgrupper og med forskellige tilgange til at styrke mental sundhed, nemlig: Kropsterapeutisk behandling af veteraner med PTSD; En go B’gym, som har fokus på stress og trivsel blandt gymnasieelever; og ABC for mental sundhed, som er et bredt partnerskab på tværs af forskning og praksis. Deltagere i workshoppen inviteres til at reflektere over og dele deres egne tilgange og praksisser i indsatser og tiltag vedrørende mental sundhed blandt forskellige målgrupper i deres respektive lokale settings.

 Workshop 7


Region Nordjyllands Børnesundhedsprofil 2017. Hvilke benspænd mødte vi undervejs, og hvordan kan de evt. imødegås? Hvilke indsatser kan iværksættes på baggrund af data?

Vickie Hayes Kyed projektleder, Martin Mejlby konsulent, Patientforløb og Økonomi, Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland og Helle Wolder børne- og familiekonsulent, Mariagerfjord Kommune


Region Nordjylland lancerede i februar en Børnesundhedsprofil med selvrapporterede data fra knap 11.000 skolebørn i 1., 5. og 8. klasse fra alle 11 nordjyske kommuner. Med afsæt i et oplæg om samarbejdet omkring dataindsamlingsprocessen ifm. Børnesundhedsprofilen samt en kort præsentation af udvalgte data vil workshoppens første halvdel lægge op til drøftelser af følgende: 1) I en tid, hvor der tales meget om behovet for datadrevet ledelse, hvordan sikrer vi da bedst mulig anvendelse af data? 2) Er der alternative muligheder ift. indsamling af data på børneområdet, der sikrer en høj svarprocent blandt forældre, der lider af undersøgelsestræthed?

Med afsæt i et oplæg med præsentation af eksempler fra Mariagerfjord Kommune lægges der i anden halvdel op til en drøftelse af: 1) Hvordan får vi mest muligt ud af data i en kommunal kontekst? 2) Hvilke benspænd oplever vi, ift. anvendelsen af data?
Tilbage til tirsdagsprogrammet    Gå til mandagsprogrammet


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter