Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2012

Beretning

 Læs beretningen som PDF fil

Referat

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Søren Jørgensen blev valgt til dirigent og Birgitte Brinck til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iflg. vedtægterne og der var ikke indkommet skriftlige forslag til dagsorden.


Punkt 2. Formandens beretning

Formanden (Lone Blichfeld ) oplæste årsberetningen, som blev  modtaget med applaus.


Punkt 3. Beretning fra udvalg

a)UNICEF-udvalget:  Repræsentant i udvalget, Arne Lindahl havde fremsendt beretning for 2011/2012, som blev oplæst.

b)Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen:  Formand  Søren Jørgensen orienterede om opgaven vedr. at finde en kandidat til prisen, som i år gik til Annette Storr-Paulsen.


Punkt 4. Aflæggelse af regnskab  til godkendelse

Regnskabet viser et underskud på ca. 10.000 kr (bl.a. pga. at sidste års årskursus blev finansieret af  DSfB. Underskuddet blev dækket ved at tage 10.000 kr af formuen, som er reduceret fra ca. 82.000 til ca. 72.000)


Punkt 5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af  kontingent.

Budgettet blev vedtaget. Der er afsat 20.000 kr til næste årskursus mhp. fx eksterne foredragsholder el. lign. Kontingent fastholdes på 200 kr. pr år.


Punkt 6. Idéer  og drøftelse af fremtids aktiviteter.

Forslag: Synliggørelse i forhold til KL,- f.eks. vores opgaver vedr. familiesager og andre lægefaglig rådgivning/lægekonsulentopgaver på børneområdet. Måske er det FAKL’s opgave.

DSfB og FAKL påtænker at rette henvendelse til socialministeren vedr. vigtigheden af den lægefaglige del af §50-undersøgelserne.

Hvordan skal vi tilrettelægge årsmøde næste årsmøde:  Enighed om at det er en god idé at lægge årsmøde i forlængelse af Folkesundhedsdage  fremover (som i år). Dette årsmøde koster ca 1850 pr person med eftermiddagskaffe, aftensmad , overnatning, morgenmad, frokost . En god idé med yderligere en kursusdag f.eks. ½ år efter årsmødet.

Tine foreslår at vi evt. samler gode eksempler på  kommunallægeopgaver i en publikation (elektronisk),- og det var der opbakning om.


Punkt 7: Valg af  bestyrelse

Tine Keiser-Nielsen og Eva Bøcher-Herner var på valg og de blev genvalgt. Karen Margrethe  blev genvalgt som suppleant.


Punkt 8: Valg af revisorer

Annette Storr-Paulsen  og Margit Mortensen fortsætter som revisorer.


9: Valg af udvalgsmedlemmer mv.

UNICEF-udvalget: Tine Keiser-Nielsen blev valgt i stedet for Søren Jørgensen, der ikke ønskede genvalg. Udvalget består nu af  Tine Keiser-Nielsen og Arne Lindahl.

Udvalget vedr. Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen : De 3 medlemmer blev genvalgt (Søren Jørgensen , Vibeke Hardam Nohns og  Vibeke Holsteen).


Punkt 10. Eventuelt

Vigtigt at holde heldagsmøder med de kommunallæger, der findes i Regionen!

Tine Keiser-Nielsen spurgte, om der var medlemmer, der var interesseret i at bidrage med et indlæg i UfL (deadline i nov./dec.) om DSfB’s aktiviteter (UfL inviterer  årligt selskaberne til et kort indlæg med ”highlights”).  Der var ikke umiddelbart nogen, der havde bud på et indlæg. Tine og  Birgitte  vil gerne skrive om DSfB’s rolle i forbindelse med  den kommende publikation om ”Skolesundhedsarbejde”.


Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen er uændret fra tidligere:

Formand : Lone Blichfeldt

Kasserer : Tove Billeskov

Eva Bøcher-Herner

Tine Keiser-Nielsen

Birgitte Brinck

Suppleant: Karen Margrethe Nyholm


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter