Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat fra ordinær generalforsamling i Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge-området under Dansk Selskab for Folkesundhed

onsdag d. 19. august 2009 i Grenå.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden, Jens Holm-Pedersen bød velkommen. Som referent valgtes Søren Jørgensen og som dirigent Birgitte Brinck, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning:

Beretningen, som var udsendt på forhånd blev oplæst af Jens Holm-Pedersen og gengives her:

Dansk Selskab For Folkesundhed

Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge Aalborg d. 9/7 2009

Formandens beretning 2009

I løbet af året har vi haft 6 bestyrelsesmøder. Referaterne af møderne er lagt på hjemmesiden, og medlemmerne opfordres til at følge hjemmesiden, som kan findes via Dansk Selskab For Folke-sundheds hjemmeside.

Bestyrelsen har arbejdet for at medlemmerne kan få en fælles faglig platform. Dette er søgt skabt dels ved samarbejde med DSFF, samfundsmedicinsk fraktion og dels med FAKL. Konkret har der været tæt kontakt med Samfundsmedicinerne med repræsentanter i tænketanken om fremtiden for sam-fundsmedicin, dels har vi sammen med FAKL udarbejdet beskrivelse af kommunallægens funktions-område.

Der afholdes årlige møder mellem bestyrelsen i DSFF og fraktionerne, repræsenteret ved formændene. Årets møde var i marts, hvor vi især debatterede mulighederne for at koordinere fraktionernes indsatser på forskning og uddannelse. Desuden bekendtgjorde samfundsmedicinerne deres planlagte navneændring, og vi fik accept af også at ændre vores navn. Dette for at undgå betegnelsen ”fraktion”.

Sammen med samfundsmedicinerne arbejder vi på at få Grenå kurset til at blive indholdsmæssigt bredere, så det kan blive relevant for både den børn og unge-lægelige del af kommunallægearbejdet og den sociallægelige del.

Vi har markeret det lægefaglige arbejde for børn og unge i forskellige sammenhænge. Vi har i Sundhedsstyrelsen været repræsenteret i arbejdsgrupper med fokus på området, - vi har deltaget i DR-camp’en ”Når mor og far drikker”, - vi har markeret vores synspunkter i forbindelse med den plan-lagte fjernelse af lægeordningen i København og – vi har deltaget i sundhedsplejerskernes landskonference.

Kassereren vil på generalforsamlingen give et overblik over LFBU’s økonomi. På grund af selskabets egen finanskrise har bestyrelsen valgt at opsige medlemskabet af ”Sex og samfund” og af ”UNICEF”. Ved velvilje fra DSFF’s bestyrelse har vi dog bibeholdt repræsentationen i UNICEF, idet DSFF har overtaget medlemskabet, men fortsat lader LFBU udpege repræsentanten.

Med baggrund i vores ændrede lovgrundlag og de muligheder nogle administratorer og politikere ser for besparelser i kommunerne er det ekstra vigtigt, at vi tager udfordringen op. Jeg tænker her på den udfordring, der ligger i at udvikle vores faglige kompetencer, så vi med en videnskabelig og faglig basis kan give det tilbud til kommunernes børn og unge, som ingen politiker kan sige nej tak til.

Ud fra den dagligdag vi er i, - med elevundersøgelser, konsulentfunktion, visitation, tværfagligt sam-arbejde, monitorering af sundhed etc. sidder vi med en viden om børnesundheden i Danmark, som er helt enestående. Den viden skal bruges til at tydeliggøre, hvor sundheden er trængt og hvor uligheden i sundhed opstår. Det kræver forskning og formidling.

God arbejdslyst. Jens Holm-Pedersen

Jens tilføjede, at bestyrelsen for nylig havde udsendt en pressemeddelelse, som kritiserede et forslag om at skoletandplejen skulle foretage højde/vægt målinger af eleverne. Beretningen blev godkendt.

3. Beretning fra udvalg.

A. Kjeld Poulsen berettede om arbejdet i tænketanken om samfundsmedicinens fremtid. Han havde deltaget i et 2 dages møde, hvor man havde diskuteret følgende emner: Social bevidsthed kan medføre mere lighed i sundhed, kernekompetencer, miljømedicin, forskningsprioritering/netværk, teorigrundlag, ét samfundsmedicinsk speciale, samfundsmedicinens rolle i folkesundhed, branding. Det har hjulpet med til at finde et fælles fodslag.

B. UNICEF. Annette Storr-Paulsen oplæste et brev fra vores repræsentant i UNICEF Danmark, Arne Lindahl, som ikke var til stede. Arne berettede hvordan F.N.’s børnekonvention opfyldes og at man ønsker en børneombudsmand.

Som nævnt ovenfor i formandens beretning har DSFF overtaget medlemskabet af UNICEF og Arne fortsætter som repræsentant. Der er yderligere en plads og bestyrelsen vil aftale med DSFF, om og hvordan den kan besættes.

Som sædvanlig havde Arne skrevet en fin sang, som blev afsunget senere på generalforsamlingen.

C. Annette Storr-Paulsen berettede at hun sammen med Søren Gissel havde deltaget i en arbejdsgruppe under et udvalg i Sundhedsstyrelsen vedrørende revision af anbefalinger om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.

D. Birgitte Brinck berettede om, at hun havde deltaget i en anden arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen vedrørende konsulentfunktion i daginstitutioner.

E. Jens fortalte, at Birgitte Barfod havde repræsenteret os i en arbejdsgruppe om skimmelsvamp.

F. Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Ingen af de tre fondsbestyrelsesmedlemmer, Bente Møller, Jon Arnfred eller Vibeke Hardam Nohns var til stede. Jens fortalte om fondens midler og oprettelse fra den tidligere ”Skolelægeforeningens Forskningsfond”. Afkastet går til den årlige Børnesunhedspris og man regner med at uddele den med et beløb på 10.000 kr. ved en temadag senere på efteråret. Jens opfordrede alle medlemmer til at komme med motiverede forslag til dette års prismodtager. Sådanne indstillinger skal snarest sendes til bestyrelsen. Af fondens vedtægter fremgår: ”Indstillingen skal være begrundet med forskning og faglig udvikling, som fremmer børn og unges sundhed. Handlingsanvisende forskning gives fortrinsret. En person/institution som har gjort en særlig indsats for fremme af børn og unges sundhed kan indstilles. Indstillingen er åben for alle med fortrinsret for kommunallæger.” Se senere under punkt 9 for valg af bestyrelse.

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.

Kassereren, Jan Lundgaard, uddelte og gennemgik regnskabet. Økonomien havde været noget anstrengt blandt andet pga. kontingentnedsættelsen og nedgang i medlemsantal. Man har reduceret i udgifter ved at opsige medlemskab i Sex og Samfund og UNICEF og ved at mindske eller helt udelade refusion af udgifter til kørsel og forplejning ved bestyrelsesmøder. Regnskabet blev godkendt.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

For at hjælpe på økonomien foreslog bestyrelsen to ting: at hæve årskontingentet fra 150 kr. til 200 kr. og at tillade at hæve 10.000 -15.000 kr. fra obligationskontoen, hvor indestående nu er ca. 40.000 kr. Hvert forslag blev godkendt med stort flertal.

Flere af medlemmerne gav udtryk for at det er urimeligt ikke at dække udgifter til transport og forplejning ved bestyrelsesmøderne.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde udsendt forslag om, at fraktionen ændrer navn til: ”Dansk Selskab For Børnesundhed”. Begrundelsen for at vende tilbage til selskabets oprindelige navn er, at det er meget vanskeligt at få gennemslagskraft med det lidet mundrette LFBU. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Det skal bemærkes at navneændringen sker under forudsætning af godkendelse af DSFF, hvor vi stadig er en fraktion. I øvrigt blev det bemærket at samfundsmedicinernes fraktion på lignende vis har ændret navn fra ”fraktion” til ”selskab”.

7. Valg til bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.

Jens Holm-Pedersen og Annette Storr-Paulsen var på valg. De ønskede ikke genvalg.

Eva Kiib havde et år tilbage, men havde meddelt, at hun ønskede at udgå, da hun ikke længere er kommunallæge. Der skulle således vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Jens orienterede generelt om bestyrelsesarbejdet og fortalte at Gitte Hesthaven Jørgensen som suppleant havde deltaget i næsten alle bestyrelsesmøder. Han udtalte stor tak for Eva Kiib’s indsats. Kjeld supplerede med at bestyrelsesarbejdet har været meget spændende og at det er et vigtigt arbejde at være et videnskabeligt selskab.

Følgende nye medlemmer blev opstillet: Gitte Hesthaven Jørgensen, Eva Bøcher Herner og Lone Blichfeld. Alle tre blev valgt.

Vibeke Hardam Nohns havde meddelt at hun var villig til at genopstille som suppleant. Som ny suppleant blev opstillet Karin Hansen. Begge blev valgt.

Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, består således nu af:

På valg om et år: Susanne Bülow, Lyngby-Taarbæk Kommune

Jan Lundgaard, Billund Kommune

Kjeld Poulsen, Odsherred Kommune

På valg om to år: Lone Blichfeld, Århus Kommune

Eva Bøcher Herner, Albertslund Kommune

Gitte Hesthaven Jørgensen, Århus KommuneSuppleanter, valgt for et år: Karin Hansen, Gladsaxe Kommune

Vibeke Hardam Nohns, Ringkøbing Kommune

Susanne Bülow takkede Jens Holm-Pedersen og Annette Storr-Paulsen for deres store arbejde i bestyrelsen og overrakte dem en gave. Der var også tak og gave til Eva Kiib, som dog ikke var til stede.

8. Valg af to revisorer.

Annette Storr-Paulsen og Anne Riis Jensen blev valgt. De er også revisorer for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen.

9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for LFBU i andre foreninger.

Der er tre medlemmer af bestyrelsen for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Vibeke Hardam Nohns havde meddelt, at hun er villig til at fortsætte et år mere. Bente Møller og Jon Arnfred ønskede at udgå. Følgende blev nyvalgt: Jens Holm-Pedersen og Søren Jørgensen.

10. Eventuelt.

Jan Lundgaard opfordrede til at alle, som ønsker at være medlem af selskabet, sikrer sig, at de står på medlemslisten. Ellers kan de afklare det med ham.

Til sidst udtalte den afgående formand, Jens Holm-Pedersen, at han var glad for gaven og at det havde været spændende igen at have været i bestyrelsen. Han takkede for samarbejdet. Der var også tak til Birgitte og Søren for hvervet som dirigent og referent.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Søren Jørgensen.

Post scriptum. Efterfølgende har den nye bestyrelse konstitueret sig med Jan Lundgaard som formand og Kjeld Poulsen som kasserer.

 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter