Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat fra generalforsamling i Lægefaglig fraktion for Børn og Unge-området – LFBU, Fraktion af Dansk Selskab for Folkesundhed onsdag den 20. august i Grenå.


Gitte Hesthaven blev valgt til dirigent. Peter Eie Christensen referent.
Formandens beretning er vedhæftet.
Formanden nævnte bl.a.: I forbindelse med den nye sundhedslov har fraktionen sendt høringssvar sammen med DSSF.
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf ét med bestyrelsen for DSFF.
Der er aftalt samarbejde mellem de forskellige fraktioner i DSFF (5 i alt, heraf 3 lægelige)
Birgitte Barfod har deltaget i udd. udvalg og Jon Arnfred i forskningsudvalget.
formanden anbefaler samarbejde i de enkelte regioner evt. mellem naboregioner.
Formandens beretning godkendt med akklamation (se skriftligt oplæg)
Beretning fra udvalg.
UNICEF:
Arne Lindahl berettede gennem brev oplæst af formanden om arbejdet i UNICEF. Har gjort opmærksom på FN´s børnekonvention og gjort opmærksom på kommunallægers centrale placering m.h.t. at have overblik over børnenes sundhedstilstand.
20. november kommer ny hjemmeside på Børnekonventionens ”fødselsdag”.
Fald i børnedødeligheden er glædelig, flere børn går i skole.
Arne Lindahl blev genvalgt til UNICEF´s bestyrelse. (Havde skrevet sang om emnet, der blev afsunget af forsamlingen)
Sex og samfund: Intet referat.
Regnskabsaflæggelse:
Endnu ikke indbetalt penge fra DSFF, hvor kassereren ikke har overblik over evt. restancer.
Hjemmesiden af nu afmeldt, der skal en ny hjemmeside ind under DSSF´s hjemmeside.
Uklart hvorledes vore abonnementer af Scandinavian J. of Public Health er opstået. Nogle har fået opkrævninger – andre ikke. De enkelte medlemmer opfordres til individuelt at tage kontakt til DSFF, om man fortsat ønsker at abonnere på tidsskriftet. I så fald er kontingentet 900 kr (kontingent 600 kr + tidsskrift 300 kr).
Der blev rejst kritik af, at selskabet spenderer natmad i betragtning af selskabets samlede økonomi.
Budget blev forelagt – og vedtaget.
Kontingentfastlæggelse: Ved en fejl, har medl. indbetalt 200 kr i stedet for 150 kr. Det foreslås fra formanden, at man alligevel fortsætter med 150 kr. Det vil være urimeligt bl.a. over for de medl. der har meldt sig ud. Der udspinder sig en længere ordveksling herom, der er klart begået en fejl – om end lille – Det vedtages, at kontingentet for kommende år er 150 kr.
Bestyrelsen tilbyder 50 kr i refusion af for meget indbetalt kontingent sidste år (der skal ske personlig henvendelse!)
Valg af bestyrelse.
Jens Holm Pedersen var ikke på valg,
Jon Arnfred genopstillede ikke
Annette Storr Paulsen genopstillede, valgt
Søren Jørgensen, Tove Billeskov og Birgitte Barfod udgik af best.
Forslag til nye medlemmer, som alle blev valgt: Susanne Bülow, Eva Kiib, Gitte Hesthaven Jørgensen (suppl.), Jan Lundsgaard, Kjeld Poulsen, Vibeke Hardam Nohns (suppleant).
Revisor: Mette Agerskov blev valgt,
Valgt til udvalg: UNICEF: Arne Lindahl, Sex og Samfund: Gitte Hesthaven Jørgensen, Lone Kathrine Hansen (suppl.)
Vibeke Hardam Nohns berettede fra: Fonden til uddeling af børnesundhedsprisen (opr. Skolelægeforeningens forskningsfond).
Regnskabet revisorgodkendt. – Afkastet har været 2 – 3 % , hvilket er et ringe resultat. Et medlem foreslog Lægernes Pensionsbank (i stedet for Nordea Invest).
Udgifterne til revision drøftes – der er næppe billigere løsninger.
Ifølge vedtægterne står ”årlig udbetaling” – men man har valgt ikke at uddele penge i forbindelse med denne generalforsamling, idet prisen allerede er uddelt i indeværende år (oktober – oktober) .
Det foreslås, at udnytte publicity i forbindelse med prisen – uagtet størrelsen.
Det diskuteres, om fraktionen skal spæde til, men dette må op på kommende generalforsamling.
Under evt. blev nævnt et kommende møde i Århus den 19.9. i Århus med læge Sv. Bremberg, der har arbejdet med forebyggelse i Sverige i mange år.
Det blev problematiseret hvordan vi får mødeaktiviteter opdyrket igen. Lokalt arbejde kunne være væsentlig i den sammenhæng.
Vigtigt, at FAKL´s bestyrelse bliver kontaktet af bestyrelsen om fremtidigt samarbejde.
Vigtigt at genoplive temadage igen.
Der spørges til, om ikke kursusledere af Grenå-kurset skal udpeges af fraktionen (jfr. vedtægternes §4) – dette blev bekræftet af bestyrelsen.
Det blev nævnt, at vi jo er meget få, og at det kan være vanskeligt at adskille den rent læge-faglige del fra den rent fagforeningsmæssige del.
Der blev efterlyst en ”respektfuld” drøftelse om disse forhold, så de to roller kan stå klarere.
Fordelen ved at stramme op om den lægefaglige side af sagen er, at udsagn fra fraktionen er specifikt lægefagligt begrundet, og hvor man ikke kan tillægge et evt. udsagn en fagpolitisk baggrund.
To medlemmer tilkendegav, at de var interesserede i at arrangere fagligt funderede aktiviteter – kurser. Bestyrelsen mærkede sig dette, og ville drøfte det.
Der blev tilkendegivet tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen. Søren Jørgensen, Tove Billeskov og Birgitte Barfod
ref.
Peter Eie Christensen
Jon Arnfred anbefaler kraftigt, at der dyrkes et kollegialt fællesskab i de enkelte områder (lokal forankring) Således vil man kunne opdyrkefagligheden både lokalt og på landsplan.

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter