Du er her:     >     
DASAMS

Referat af Generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 14. juni 2013.

1. Valg af dirigent og referent

Jan Greve valgt som dirigent og Heidi Aagaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 14/4-2013

2. Formandens beretning

Formand Ulrik Steen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. Der blev udtrykt ønske om, at medlemmerne blev informeret, når der var diskussioner i bestyrelsen. Referater fra bestyrelsesmøder ligger på hjemmesiden. Samfundsmedicinsk netværk på Linked In kan bruges til at informere, når nyt fra bestyrelsen foreligger.

3. Beretning fra udvalg

Formand for uddannelsesudvalget, Anita Ulvsgaard Sørensen, aflagde beretning. Udvalget har arbejdet intensivt med den nye målbeskrivelse, som nu endelig er godkendt af SST. På hjemmesiden ligger den nye målbeskrivelse samt et omfattende udvalg af materiale til kompetencegodkendelse.

Beretningen blev godkendt.


Både bestyrelsens og uddannelsesudvalgets beretninger gav anledning til megen diskussion omkring anbefalingerne om afkortning af den kliniske del af hoveduddannelsen. Debatten viste, at medlemmerne er stærkt delte i deres vurdering heraf. Der var enighed om, at der er behov for at drøfte dette videre fremover.

Bestyrelsen skal i det kommende år diskutere anbefalinger til de regionale videreuddannelsesråd i forhold til hoveduddannelsens sammensætning af henholdsvis kliniske og samfundsmedicinske ansættelser.


Hovedkursusleder Brian Bjørn berettede, at aktuelle kursusforløb i samarbejde med Arbejdsmedicin gennemføres endnu en gang, men denne gang forløbende over 3 år grundet nedskæringer på budgettet fra SST.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet blev godkendt med bemærkning om, at revision ikke var gennemført ved afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen har efterfølgende sikret sig, at foreningens revisor, Birgitte Gade Kofoed har revideret og godkendt regnskab.


5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent er fortsat 0 kr., idet der betales kontingent til Dansk Selskab for Folkesundhed, som herefter finansierer fraktionernes arbejde.

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Drøftelse af og oplæg til beslutning om iværksættelse af proces mod en fusion af DASAM med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.  Claus Vinther Nielsen foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal belyse fordele og ulemper herved frem til næste generalforsamling.


Den efterfølgende debat viste, at der også på dette punkt er stærkt delte meninger blandt medlemmerne. Der blev fremlagt mange argumenter for og imod både samarbejde og en egentlig sammenlægning.


Generalforsamlingen godkendte en let ændret version af forslaget:


Bestyrelsen pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Dansk Arbejds- og Miljømedicinsk Selskab skal belyse fordele og ulemper ved et øget samarbejde samt fremlægge konkrete forslag til et øget samarbejde, herunder fordele og ulemper samt forudsætninger og barrierer i forhold til en fusion af de to specialer til et fælles speciale.

Arbejdsgruppens forslag skal fremlægge sit forslag til næste generalforsamling. Det skal sikres, at der i programmet for årsmødet er afsat god tid til diskussionen.  


7. Valg af medlemmer til det lægelige uddannelsesudvalg

Nuværende medlemmer: Anita Ulvsgaard Sørensen, Anders Carlsen, Louise Isager Rabøl, Jeppe Nørregaard Rasmussen, Karin Meyer, Dorthe Balle Rubak, Ulrik Steen, Brian Bjørn vælger alle at fortsætte. Sven Viskum meldte sig som nyt medlem af uddannelsesudvalget.

8. Valg af bestyrelse

Medlemmer

Ulrik Steen - ikke på valg
Berit Sanne Andersen – udtræder, Heidi Vosgerau vælges
Tyra Grove Krause - udtræder, Jan Greve vælges
Catherine Collin Bjerre - ikke på valg
Kirsten Horsten – udtræder. Anne Grete Claudi Jensen vælges
Jens Tølbøll Mortensen udtræder - Dorte Alnor Wandall vælges
Suppleanter:
Thea Kølsen Fischer udtræder - Marie Brasholt vælges som suppleant
Heidi Vosgerau indtræder som ordinært medlem - Louise Isager Rabøl (uddannelsessøgende) indtræder som suppleant.


9. Eventuelt

Generalforsamlingen takkede udvalget for en stor indsats omkring årsmødet. Der blev nedsat et udvalg til forberedelse af næste årsmøde.

Hindsgavludvalg: Catherine Colin Bjerre, Lone Meyer, Martin Lindhardt Nielsen og Pernille Gabel.


Referatet som PDF fil


Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter