Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat fra ordinær generalforsamling i
Dansk Selskab for Børnesundhed
under Dansk Selskab for Folkesundhed
torsdag d. 30. september 2010 på Hotel Nyborg Strand.


1. Valg af dirigent og referent.
Formanden, Jan Lundgaard, bød velkommen. Som referent valgtes Søren Jørgensen og som dirigent Anne Riis Jensen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Beretningen, som var udsendt på forhånd blev kort refereret af Jan Lundgaard. Han nævnte bl.a. at der aktuelt er over 50 medlemmer. Mange har hjulpet bestyrelsen med diverse opgaver, bl.a. forskellige udvalg og høringer under SST. Bestyrelsen har også givet støtte til oprettelsen af kommunallaege.net for at få et samlingssted for debat og viden opsamling blandt kommunallæger. Endelig opfordrede han alle medlemmer til at give input til bestyrelsen, som derved kan være formidler af sådanne input og løfte arbejdet op på et videnskabeligt niveau.
Grete Bonde udtalte at hun var glad for at bestyrelsen tydeligt har markeret sig og hun opfordrede til at FAKL vil komme mere på banen ”i disse for vor stand så svære tider”. Herefter blev beretningen godkendt.
3. Beretning fra udvalg.
A. Formanden for fondsbestyrelsen for Børnesundhedsprisen, Søren Jørgensen, berettede at børnesundhedsprisen sidste år blev uddelt til kommunaloverlæge Jon Arnfred fra Århus. Han efterlyste igen kandidater til dette års pris, jf. fondens vedtægter. Der er endnu ikke kommet nogen forslag, selv om man flere gange har opfordret til dette. Søren nævnte også at fondens regnskab er blevet revideret og godkendt af de to revisorer.
Jan Lundgaard nævnte betydningen af den PR værdi der kan ligge i prisuddelingen og sagde, at han vil lægge fondens vedtægter ind på hjemmesiden.
B. Der var ingen repræsentanter, som kunne berette fra kommunallaege.net.
C. Vores repræsentant i UNICEF-Danmark, Arne Lindahl aflagde beretning, som blev uddelt skriftligt. Han nævnte bl.a. at han sammen med Carsten Obel sidder i Børneexpertpanelet, som har oprettet projektet ”Hjælp din ven”. Her giver man råd til børn og unge, som hjælper andre i nød. (.hjaelpdinven.dk). Arne nævnte at medlemskontingentet nu bliver betalt af DSFF, som har overladt til DSfB at udpege de to repræsentanter, som vi har ret til. Arne har i flere år været vores eneste repræsentant og han efterlyste derfor en repræsentant-makker. Se under punkt 12.
Som sædvanlig havde Arne skrevet en fin sang, som var blevet afsunget lige før generalforsamlingen.
D. Jan nævnte at vi har flere repræsentanter i diverse udvalg i SST, bl.a. Annette Storr-Paulsen (vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge), Henrik Torp Greiffenberg
Søren Jørgensen 03.10.2010 2
(vejledning om behandling af overvægtige skolebørn), Birgitte Brinck (håndbog om smitsomme sygdomme) med flere.
Tine Keiser-Nielsen efterlyste input til et møde med SST angående behov for ny viden om kemikalier og helbredsaffekter.
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren, Kjeld Poulsen, viste og gennemgik regnskabet, som bl.a. viste, at vi har 52 medlemmer. Man havde fortsat været mådeholdende med udgifter til kørsel og forplejning ved bestyrelsesmøder. Status pr. 31/5 2010 viser indestående på forenings giro: 17.167,19 kr. og obligationskonto: 40.902,35 kr. Samlet formuefremgang var på 753,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Man vil overveje at ændre regnskabsåret til kalenderåret ligesom DSFF har gjort.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Budget viste udgifter på 16.800 kr. og ved uændret kontingent på 200 kr. årligt vil de budgetterede indtægter blive 13.500 kr. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og at underskuddet dækkes ved at trække på kassebeholdningen (obligationskontoen på 40.902,35 kr.). Dette blev vedtaget.
6. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer for DSfB.
Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægt ændringer for DSfB:
I forlængelse af navneændring fra Lægefaglig Fraktion for Børn og Unge-området (LFBU) til Dansk Selskab for Børnesundhed DSfB) ønsker DSfB's bestyrelse, at der sker nødvendige vedtægts ændringer i forhold til navn og relevant opdatering omkring indmelding og udmelding samt kontingent opkrævning med mere. Forslaget præciserer, at selskabet ikke beskæftiger sig med overenskomstmæssige forhold. Forslaget reducerer antal af bestyrelses medlemmer / suppleanter fra 6 / 2 til 5 / 1.
Ovennævnte forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer blev vedtaget. De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside.
Under samme punkt var der en diskussion om ekstraordinære medlemmer (§ 2, stk.1). Der blev bl.a. stillet spørgsmål om, hvorvidt ikke-læger kan blive ekstraordinære medlemmer, idet det blev fremført at kun læger kan være medlemmer af fraktionen. Man diskuterede, om det slet ikke skulle være muligt at have ekstraordinære medlemmer. Da sådanne vedtægtsændringer ikke var indsendt som forslag før generalforsamlingen kunne de ikke vedtages og man pålagde derfor bestyrelsen at undersøge disse forhold og evt. stille forslag til vedtægtsændringer ved en kommende generalforsamling.
7. Modtagne forslag.
Ingen.
8. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
På valg var Jan Lundgaard, Susanne Bülow og Kjeld Poulsen. De ønskede ikke at genopstille.
Jvf. de ovennævnte vedtægtsændringer skulle der således vælges to nye medlemmer og en suppleant. Som nye medlemmer blev foreslået Karin Hansen og Tine Keiser-Nielsen og som suppleant Margareta Maunsbach. Alle tre blev valgt.
Søren Jørgensen 03.10.2010 3
Bestyrelsen, som konstituerer sig selv, består således nu af:
På valg om et år: Lone Blichfeld, Århus Kommune
Eva Bøcher Herner, Albertslund Kommune
Gitte Hesthaven Jørgensen, Århus Kommune
På valg om to år: Karin Hansen, Gladsaxe Kommune
Tine Keiser-Nielsen, Rudersdal Kommune
Suppleant, valgt for et år: Margareta Maunsbach, Århus Kommune
.
9. Valg af to revisorer.
Annette Storr-Paulsen og Anne Riis Jensen blev genvalgt.
10. Valg af medlemmer til fondsbestyrelsen.
Der er tre medlemmer af bestyrelsen for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Vibeke Hardam Nohns, Jens Holm-Pedersen og Søren Jørgensen blev genvalgt.
11. Valg af revisor til Fonden.
Annette Storr-Paulsen blev genvalgt.
12. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB og andre foreninger.
Til UNICEF-Danmark blev Arne Lindahl genvalgt og nyvalgt blev Søren Jørgensen, således at vi nu igen har to repræsentanter.
13. Eventuelt.
Karin Hansen orienterede kort om udviklingsforum, som er en del af kommunallaege.net. Dette ledes af Claus Malta Nielsen, som man ville bede om at give en grundigere orientering næste dag på vores landsmøde. Eva Bøcher Herner spurgte om Børnesundhedsfonden kunne give et tilskud til kommunallaege.net. Grete Bonde mente at vi kunne fortsætte denne diskussion næste dag med Claus Malta Nielsen og der var enighed om dette. I øvrigt sendte Grete en hilsen fra Jens Holm-Pedersen, som i dag ophørte med sit lange virke som børn og unge-læge.
Susanne Bülow nævnte at hun sammen med Jo Coolidge, Eva Bøcher Herner og Sofie Biering-Sørensen har fået optaget en artikel i UfL med titlen: ”Overvægt og livsstil hos 5-8 årige”.
På bestyrelsens vegne udtalte Gitte Hesthaven Jørgensen en stor tak til Jan Lundgaard for hans store indsats som formand. Der var også stor tak til Kjeld Poulsen og Susanne Bülow for deres bestyrelsesarbejde og alle tre fik en gave med ønsker om held og lykke fremover.
Til sidst afsluttede den afgående formand, Jan Lundgaard, generalforsamlingen med at sige tak til Anne og Søren for hvervet som dirigent og referent..
Referent Søren Jørgensen.
Post scriptum. Efterfølgende har den nye bestyrelse konstitueret sig med Lone Preisler Blichfeld som formand og Gitte Hesthaven Jørgensen som kasserer.

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter